Làm thế nào thể hiện một bài diễn văn thuận lợi tại hội nghị khoa học (part B)

Chợ Xuân Hòa
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Làm thế nào thể hiện một bài diễn văn thuận lợi tại hội nghị khoa học (part B)
– Chắt lọc lại tinh hoa của bài luận văn: Bạn làm thế nào để tổng kết một bài luận văn dài (bởi vì người nghe muốn nghe nghiên cứu của bạn chứ không phải nghiên cứu của người khác) mà không khiến người nghe cảm thấn nhàm chán?
– Nhấn mạnh nghiên cứu của bạn: phương pháp nghiên cứu như thế nào?
– Tổng kết kết quả nghiên cứu: Kết luận chủ yếu của bạn là gì? Nghiên cứu của bạn trước mắt đang ở giai đoạn nào?
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (339): Research Poster Design: 7) Summary
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (98) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Industrial Management)
Làm thế nào thể hiện một bài diễn văn thuận lợi tại hội nghị khoa học (part B)
* Chắt lọc lại tinh hoa của bài luận văn: Bạn làm thế nào để tổng kết một bài luận văn dài (bởi vì người nghe muốn nghe nghiên cứu của bạn chứ không phải nghiên cứu của người khác) mà không khiến người nghe cảm thấn nhàm chán?
* Nhấn mạnh nghiên cứu của bạn: phương pháp nghiên cứu như thế nào?
* Tổng kết kết quả nghiên cứu: Kết luận chủ yếu của bạn là gì? Nghiên cứu của bạn trước mắt đang ở giai đoạn nào?
* Kết luận: cung cấp sơ lược (outline) nội dung bài diễn văn hôm nay một cách toàn diện.
* Cung cấp thông tin liên lạc: Mọi người có thể tìm gặp bạn ở đâu, làm thế nào mới liên lạc được bạn?

Source: 10 tips for academic talks (matt.might)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (339) Research Poster Design: 7) Summary
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (98) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Industrial Management)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Most metropolitan taxi services not only complement public transportation, but also function as a vital part of urban travel. The Ministry of Transportation (MOT) of the Republic of China cites individual taxis, cooperative associations, and taxi trades as the three business models in the Taiwan taxi industry.

Vấn đề nghiên cứu: Despite a recent focus on factors that may influence whether passengers take a taxicab, exactly how the taxi business model affects passenger behavioral intention remains unclear.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: According to MOT statistics, taxi trades in Taiwan rose from an annual rate of 42% in 2005 to 44% in 2007. Taiwan Taxi, a GPS-based taxi company, is a major taxi trade in Taiwan has implemented a GPS-based dispatching system from Singapore. In addition to benefiting the taxi driver and taxi trade firms, GPS technology also provides sense of security for passengers.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to understand how a specific taxi business model impacts passenger behavioral intention makes it impossible to determine not only how a taxi business model affects perceived safety, but also how perceived risk mediates the relation between the taxi business model and the behavioral intention of passengers. These unresolved issues make it extremely difficult for fleet line managers to draw up appropriate guide lines in order to comply with consumer preferences.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s