Làm thế nào để đạt được thành công trong việc nghiên cứu (phần B)

Cảnh ở Hồ Cóc
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Làm thế nào để đạt được thành công trong việc nghiên cứu (phần B)
– Nhận được phản hồi: học cách làm thế nào tiếp nhận những ý kiến đánh giá có tính xây dựng, chứ không nên thấy đó là sự công kích cá nhân.
– Nhận được nguồn tài trợ: tìm kiếm học bổng nghiên cứu để hỗ trợ việc nghiên cứu; đề nghị giảng viên cung cấp thông tin về nguồn kinh phí hỗ trợ có liên quan.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (341): Research Poster Design Part 1
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (99) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)
Làm thế nào để đạt được thành công trong việc nghiên cứu (phần B)

* Nhận được phản hồi: học cách làm thế nào tiếp nhận những ý kiến đánh giá có tính xây dựng, chứ không nên thấy đó là sự công kích cá nhân.

* Nhận được nguồn tài trợ: tìm kiếm học bổng nghiên cứu để hỗ trợ việc nghiên cứu; đề nghị giảng viên cung cấp thông tin về nguồn kinh phí hỗ trợ có liên quan.

* Tham dự hội nghị: dùng ví dụ và hình ảnh minh họa để làm sáng tỏ suy nghĩ, thông qua quan sát học hỏi: mô phỏng các cuộc đàm phán bạn yêu thích, và tránh lặp lại những việc mà người phát ngôn khác đã làm khiến người không thích, chỉ cần bạn có cơ hội, thì có thể nói suy nghĩ của bạn một cách không chính thức, cho nên lần sau trong phần đầu báo cáo của bạn, bạn sẽ nói càng tự nhiên; đảm bảo các slide của bạn có thể đọc được, hơn nữa có thể đơn giản hơn.

* Phát biểu luận văn

Source: How to Succeed in Graduate School: A Guide for Students and Advisors by Marie des Jardins

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (341) Research Poster Design Part 1
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (99) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Direct methanol fuel cell (DMFC) is a highly feasible alternative for portable energy supply owing to its high power density, efficient start up time, and liquid fuel fed mechanism.

Vấn đề nghiên cứu: However, the development of DMFC is limited mainly by the slow kinetics of methanol oxidation reaction (MOR), i.e. a series of proton stripping processes that ultimately leave carbon monoxide adherent to a catalyst (normally platinum), a phenomenon known as catalyst poisoning. Among the many approaches developed to facilitate MOR include adding Ruthenium as a second alloy and Ruthenium oxide. Unfortunately, the effect is limited and Ru is relatively expensive.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: As is generally assumed, the hole- electron pairs ejected from TiO2 under UV illumination participate in the degradation o nearby organics. Additionally, Pt can function as a sink of electrons to prevent the recombination of hole- electron pairs, facilitating the release of additional holes involved in organic degradation. Despite a recent finding that Pt-TiO2 facilitates the above-mentioned degradation of UV induced organics, high power Hg lamps (over 100 W) are required to drive Pt-TiO2 photo-electrodes in order to observe a significant increase in the current in DMFC.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to reduce the excitation power source to a certain order (~W) makes it impossible to commercialize the photo-electrochemical fuel cell for portable energy applications.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s