Cố vấn nghiên cứu sinh và trách nhiệm đối với học sinh của họ

Công viên Mỹ Quý
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Cố vấn nghiên cứu sinh và trách nhiệm đối với học sinh của họ
– Kiến nghị về đời sống trong trường học của học sinh: nghiên cứu, xuất bản bài báo, tham dự hôi nghị, và làm thế nào để thích ứng với áp lực học hành.
– Đảm bảo kinh phí dự án nghiên cứu và cung cấp đầy đủ thông tin cho nghiên cứu sinh.
– Cung cấp ý kiến chân thành về cơ hội có được việc làm, cung cấp những chỉ dẫn, guidline sớm và rõ ràng cho nghiên cứu sinh, và làm thế nào tốt nghiệp một cách hiệu quả.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (342): Research Poster Design Part 2
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (99) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)
Cố vấn nghiên cứu sinh và trách nhiệm đối với học sinh của họ

* Kiến nghị về đời sống trong trường học của học sinh: nghiên cứu, xuất bản bài báo, tham dự hôi nghị, và làm thế nào để thích ứng với áp lực học hành.

* Đảm bảo kinh phí dự án nghiên cứu và cung cấp đầy đủ thông tin cho nghiên cứu sinh.

* Cung cấp ý kiến chân thành về cơ hội có được việc làm, cung cấp những chỉ dẫn, guidline sớm và rõ ràng cho nghiên cứu sinh, và làm thế nào tốt nghiệp một cách hiệu quả.

Yêu cầu về trách nhiệm học tập của học sinh:

* Cố gắng tìm việc làm

* Nhu cầu và kỳ vọng của xã hội quyết định việc làm có phù hợp không.

* Dùng hai phương diện thời gian và tiền bạc để xem xét nghề nghiệp của nghiên cứu sinh có đáng để đầu tư không.

* Học tập như thế nào để phù hợp với pháp luật, đặt yêu cầu về hiệu quả nghề nghiệp của nghiên cứu sinh

Source: Take Note: How to make, manage and store high quality notes (postgraduatetoolbox)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (342) Research Poster Design Part 2
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (99) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should investigate the feasibility of improving the junction stability of Pt and TiO2 to increase significantly the current under low power UV illumination. Achieving a compact Pt and TiO2 junction can prevent an electron transfer loss from TiO2 to Pt, ultimately achieving a low power, UV driven DMFC.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, a high junction Pt-TiO2 interface can be formed using photo assisted reduction. The reducing agent, i.e. ethanol glycol, can then be introduced to prevent the residual metal precursor and enhance the purity of reduced Pt. Next, the coverage of Pt on TiO2 can be determined based on the precursor concentration, percentage of reducing agent added, and illumination time.

Kết quả dự kiến: As anticipated, experimental results can indicate that the current significantly increases, i.e. more than 10 %, under less than 10W, 254 nm UV illumination. Importantly, a compact Pt-TiO2 junction can be (achieved OR formed) via photo-assisted reduction.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Among the several crucial parameters studied can include precursor concentration, illumination duration, and the percentage of reducing agent added. Moreover, in the methanol oxidation test, ¬¬ the current increases by _________% under 4 W, 254 nm UV illumination more than that in the dark.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s