Làm sao để loại bỏ cảm giác mệt mỏi khi viết bài (PART C)

Cầu Rồng
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Làm sao để loại bỏ cảm giác mệt mỏi khi viết bài (PART C)
– c)Phương pháp loại bỏ cảm giác mệt mỏi:
– Sử dụng các phương pháp thả lỏng hoặc các phương pháp hít thở khác nhau (để thả lỏng).
– Đi khỏi phòng thí nghiệm, bạn có thể tìm thấy nhiều hơn các góc nhìn về cuộc sống.
– Làm thoải mái đầu óc, chỉ tập trung vào điều cần thiết.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (348): InDesign CS5.5: Creating Poster Sessions
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (102) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Food Science)
Làm sao để loại bỏ cảm giác mệt mỏi khi viết bài (PART C)

c) Phương pháp loại bỏ cảm giác mệt mỏi:

* Sử dụng các phương pháp thả lỏng hoặc các phương pháp hít thở khác nhau (để thả lỏng).

* Đi khỏi phòng thí nghiệm, bạn có thể tìm thấy nhiều hơn các góc nhìn về cuộc sống.

* Làm thoải mái đầu óc, chỉ tập trung vào điều cần thiết.

* Thử đọc các thư từ tiếng Anh của Đồng nghiệp hoặc kế hoạch nghiên cứu của nghiên cứu sinh – không chỉ tập trung đọc nghiên cứu của một người.

* Tìm người hướng dẫn hoặc giáo viên phụ đạo.

* Phát triển trí óc của bạn, học tập một môn ngoại ngữ mới hoặc tư tưởng triết học của một triết gia nào đó.

* Tìm thời gian riêng tư cho người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn.

* Giảm lại nhịp điệu cuộc sống, làm công việc công ích

* Thay đổi môi trường sống quanh bạn nếu có thể

Source: Recover from Writing Burn Out: 18 Tips for Writing with Gusto (writetodone)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (348) InDesign CS5.5: Creating Poster Sessions
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (102) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Food Science)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a non-invasive inspection method, capable of examining the inner quality of fruit efficiently by incorporating use of near infrared absorbance spectrum.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, the fruit quality can be evaluated based on measurements of near infrared absorbance spectrum from the fruit skin and partial least square regression (PLSR) analysis. (NOTE: Add at least two to three more sentences in order to more describe the methodology more completely)

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed non-destructive inspection method can determine the sugar content of fruit with an accuracy exceeding 85%.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, the proposed method can demonstrate the effectiveness of near infrared absorbance spectrum in accurately predicting the sugar contents of fruit.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s