Làm thế nào tổ chức một kế hoạch nghiên cứu quy mô lớn? (phần A)

Công viên thị trấn An Châu
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Làm thế nào tổ chức một kế hoạch nghiên cứu quy mô lớn? (phần A)
– Phân tách quá trình nghiên cứu thành nhiều bộ phận nhỏ: thiết kế một kế hoạch nghiên cứu trước tiên cần có các bước hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó thực hiện theo các bước đã đề ra từ khởi đầu cho đến khi đạt được kết quả, và đề ra một danh sách các việc cần làm.
– Ước lượng thời gian nghiên cứu cần thiết: ví dụ: đọc một phần văn kiện cần 2 giờ, sau đó dùng 15 phút để hệ thống lại các thông tin trong văn kiện và thêm những thông tin đó vào hệ thống quản lý tài liệu tham khảo. cuối cùng, dùng 45 phút để chiêm nghiệm (review) lại những thông tin quan trọng.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (344): Scientific Poster Design – Good and Bad Examples! (Poster Tutorial Part 2)
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (100) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)
Làm thế nào tổ chức một kế hoạch nghiên cứu quy mô lớn? (phần A)

* Phân tách quá trình nghiên cứu thành nhiều bộ phận nhỏ: thiết kế một kế hoạch nghiên cứu trước tiên cần có các bước hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó thực hiện theo các bước đã đề ra từ khởi đầu cho đến khi đạt được kết quả, và đề ra một danh sách các việc cần làm.
*Ước lượng thời gian nghiên cứu cần thiết: ví dụ: đọc một phần văn kiện cần 2 giờ, sau đó dùng 15 phút để hệ thống lại các thông tin trong văn kiện và thêm những thông tin đó vào hệ thống quản lý tài liệu tham khảo. cuối cùng, dùng 45 phút để chiêm nghiệm (review) lại những thông tin quan trọng.

* Trước khi bắt đầu tiến hành kế hoạch nghiên cứu, chuẩn bị tất cả công cụ và văn kiện cần thiết.

* Xây dựng luận điểm khoa học cho bài báo cáo nghiên cứu của bạn, luận điểm này dùng để làm nền tảng nghiên cứu và đề cương của kế hoạch nghiên cứu của bạn.

1. Phần thứ 1: nền tảng

i. Kiến tạo đề án nghiên cứu: chủ đề của đề án nghiên cứu của bạn là gì? Người đọc có hiểu rõ nội dung đề án nghiên cứu không?

ii. Vấn đề nghiên cứu: trong đề án nghiên cứu của bạn, bạn có thử giải quyết, hoặc tiến thêm một bước trong việc giải quyết vấn đề không?

iii. Lượng giá vấn đề: Bạn lượng giá như thế nào để người đọc hiểu được những hạn chế mà nghiên cứu của bạn gặp phải.

iv. Trung tâm vấn đề: Nếu vấn đề không được giải quyết, hoặc giải quyết không hoàn toàn, điều này đối với đề án nghiên cứu có tác động tiêu cực lớn như thế nào?

Source: How to Tackle a Large Task (phdtalk)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (344) Scientific Poster Design – Good and Bad Examples! (Poster Tutorial Part 2)
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (100) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop an injection molding method, capable of accurately estimating shrinkage defects during product manufacturing.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, shrinkage of wafer products can be reduced based on mold shrinkage compensation. The shrinkage compensation rates for various materials can then be determined via simulation. Next, design and manufacturing time can be significantly lowered by using those compensation rates, which are stored in a database made available for engineers.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed injection molding method can streamline product design by decreasing the shrinkage rate of defective products to less than 2%.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn
: Importantly, the proposed method can ensure pre-compensation of the mold part, ultimately ensuring high precision in the manufacturing of exterior injection mold parts.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s