Làm thế nào tổ chức một kế hoạch nghiên cứu quy mô lớn? (phần B)

Công viên Nguyễn Văn Trỗi
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Làm thế nào tổ chức một kế hoạch nghiên cứu quy mô lớn? (phần B)
– Mục tiêu nghiên cứu: mục tiêu của đề án nghiên cứu là gì?
– Phương pháp đạt được mục tiêu: Các bước đạt mục tiêu trong kế hoạch nghiên cứu của bạn.
– Kết quả kỳ vọng: bạn hi vọng đạt được kết quả?
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (345): Academic Posters: Powerpoint vs. Illustrator vs. InDeisgn vs. Photoshop! (Tutorial Part 3)
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (101) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)
Làm thế nào tổ chức một kế hoạch nghiên cứu quy mô lớn? (phần B)

1. Phần thứ 2: hành động

i. Mục tiêu nghiên cứu: mục tiêu của đề án nghiên cứu là gì?

ii. Phương pháp đạt được mục tiêu: Các bước đạt mục tiêu trong kế hoạch nghiên cứu của bạn.

iii. Kết quả kỳ vọng: bạn hi vọng đạt được kết quả?

iv. Cống hiến trong lĩnh vực nghiên cứu: nghiên cứu của bạn có đóng góp gì cho các lĩnh vực liên quan?

* Lưu giữ và ghi chép lại văn kiện nghiên cứu: bảo quản lưu giữ tất cả bản thảo văn kiện, ghi chú, thống kê và viết rõ trong tạp chí của phòng thí nghiệm.
Source: How to Tackle a Large Task (phdtalk)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (345) Academic Posters: Powerpoint vs. Illustrator vs. InDeisgn vs. Photoshop! (Tutorial Part 3)
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (101) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu
(Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Despite the ability of SEM to identify the grain structure of a solar cell, the area that it scans is relatively small for the entire solar cell. As constructing I-V curve data requires time for testing, a wafer must be scanned many times using SEM to cover the entire area.

Vấn đề nghiên cứu: However, the conventional procedure to identify defective cells in a module is laborious and time consuming.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: (NOTE: You to quantify the problem that you are trying to solve)

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to identify defects in silicon-based solar cells, especially unqualified cells, makes it impossible to calculate the percentage of the defective area immediately.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s