Nhiệm vụ của nghiên cứu sinh khi tiến hành nghiên cứu tài liệu

Du khach
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Nhiệm vụ của nghiên cứu sinh khi tiến hành nghiên cứu tài liệu
– Xác định mối tương quan [giữa tài liệu nghiên cứu] với lĩnh vực nghiên cứu, lối suy nghĩ và phương pháp.
– Dựa vào những hạn chế của những nghiên cứu trước đây để đưa ra yêu cầu cho nghiên cứu của bạn.
– Thu thập kết quả nghiên cứu theo hướng mở rộng của những nghiên cứu trước đây.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (352): Overview-How to design a poster presentation
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (104) (phần 2)
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)
Nhiệm vụ của nghiên cứu sinh khi tiến hành nghiên cứu tài liệu

* Xác định mối tương quan [giữa tài liệu nghiên cứu] với lĩnh vực nghiên cứu, lối suy nghĩ và phương pháp.

* Dựa vào những hạn chế của những nghiên cứu trước đây để đưa ra yêu cầu cho nghiên cứu của bạn.
i) Xác định những nhiên cứu trước đó không có những phát hiện nào.
ii) Thu gom ý tưởng và phương pháp của những nghiên cứu trước đây.
iii) Trong lĩnh vực nhiên cứu của bạn, xác định một khó khăn hoặc một hiện tượng đặc biệt để biện luận.

* Thu thập kết quả nghiên cứu theo hướng mở rộng của những nghiên cứu trước đây.

* Xác định nghiên cứu của bạn giúp ích gì được cho lĩnh vực bạn nghiên cứu và có những cống hiến gì đối với lý luận trong tương lai?

* Xác định những cống hiến thực tế, nghiên cứu của bạn liệu sẽ giúp ích gì đối với quản lý nhân sự ngành công nghiệp hoặc một ngành nghề nhất định, hoặc đối với việc gia tăng thị trường nhân lực, hoặc tính cạnh tranh của thị trường.

Source: Why do Doctoral Researchers Get Asked to Read So Much?(patthomson)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (352) Overview-How to design a poster presentation
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (104) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should design (WHAT?) method that can manufacture 100 optical lenses in a single run using a glass molding process.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, two 10 * 10 ceramic mold array plates, with each mold having a diameter of 1 mllimeter, can be produced based on the temperature distribution of a heating device. Glass with a refractive index of 2.003 can then be selected and pre-manufactured to the appropriate volume. Next, the required shape for an optical lens can be pressed by controlling the heating and cooling times through use of a high-temperature glass molding machine.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed method can ensure the manufacturing of 100 precision optical lenses in 3 hours, along with homogeneity of the shape reaching 95%.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn
: Importantly, in addition to its desired features of optimized batch production, precise speed control and shorter processing time, the proposed method ensures that the components cost less when a greater volume is produced.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s