5 chiến thuật giúp nghiên cứu sinh của bạn viết luận văn (part A)

Gian thờ chính trong Dinh Cô
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* 5 chiến thuật giúp nghiên cứu sinh của bạn viết luận văn (part A)
– Bạn đã làm được gì?
– Vì sao bạn lại làm như vậy?
– Đã phát sinh ra vấn đề gì?
– Kết quả trên phương diện lý luận có ý nghĩa gì?
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (354): Illustrator CS6 Tutorial: Flowcharts for beginners! (Poster how to Part 5)
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (29) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Geriatrics)
5 chiến thuật giúp nghiên cứu sinh của bạn viết luận văn (part A)

Giải đáp từng vấn đề cụ thể, sau đó, tập hợp câu trả lời của tất cả vấn đề lại. Hỏi học sinh của bạn về những vấn đề liên quan đến nghiên cứu của họ, lấy đó để xây dựng dàn bài cho luận văn nghiên cứu:

– Bạn đã làm được gì?

– Vì sao bạn lại làm như vậy?

– Đã phát sinh ra vấn đề gì?

– Kết quả trên phương diện lý luận có ý nghĩa gì?

– Kết quả trên phương diện thực hành có ý nghĩa gì?

– Lợi ích chủ yếu của độc giả là gì?

– Vấn đề gì vẫn chưa được giải quyết?

Source: 5 strategies to help your research student to write(thesiswhisperer)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (354) Illustrator CS6 Tutorial: Flowcharts for beginners! (Poster how to Part 5)
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (29) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Geriatrics)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should investigate the prevalence of dementia in hospital geriatrics departments and related knowledge skills of caregivers {NOTE: by using WHAT method/consideration/characteristic/property/function that allows it to achieve better results than previous studies?}

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, {HOW MANY?} patients over 60 years old can be screened for cognitive impairment based on the Mini Mental State Examination (MMSE) and diagnosed for dementia according to the Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders V criteria. Caregivers of those patients can then interviewed using a questionnaire survey. Next, those results can be analyzed using SPSS 16.0 software package. (NOTE: Add 1-2 sentences)

Kết quả dự kiến: As anticipated, analysis results can indicate that the prevalence of dementia in hospital geriatrics departments is approximately 40%. Moreover, most caregivers lack sufficient knowledge of this disease. (NOTE: Add any additional secondary anticipated results)

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Results of this study can significantly contribute to the efforts of dementia researchers and practitioners to devise a framework within hospital geriatrics departments to diagnose and treat those sufferers early on and orient caregivers on how to improve the quality of life of those individuals.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s