Nghiên cứu sinh làm thế nào thực hiện nghiên cứu độc lập (part A)

Hoa ở Tân Quy Đông
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Nghiên cứu sinh làm thế nào thực hiện nghiên cứu độc lập (part A)
– Chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất xảy ra: nghiên cứu bạn đưa ra có thể đến cuối cùng không có cách nào hoàn thành được, bạn nên chuẩn bị trước một kế hoạch dự phòng.
– Người thực hiện quá trình nghiên cứu một cách độc lập chính là bản thân bạn, cho dù bạn có cố vấn nghiên cứu hướng dẫn đi nữa.
– Nếu bạn muốn nghe ý kiến của người khác, bạn nên chủ động tìm người đó, bởi vị họ sẽ không chủ động đến tìm bạn.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (358): Microsoft Publisher: Conference Poster Sessions
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (31) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Public Health)
Nghiên cứu sinh làm thế nào thực hiện nghiên cứu độc lập (part A)

* Chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất xảy ra: nghiên cứu bạn đưa ra có thể đến cuối cùng không có cách nào hoàn thành được, bạn nên chuẩn bị trước một kế hoạch dự phòng.

* Người thực hiện quá trình nghiên cứu một cách độc lập chính là bản thân bạn, cho dù bạn có cố vấn nghiên cứu hướng dẫn đi nữa.

* Nếu bạn muốn nghe ý kiến của người khác, bạn nên chủ động tìm người đó, bởi vị họ sẽ không chủ động đến tìm bạn.

* Năm thứ nhất nghiên cứu sinh, bạn nên tận lực mở rộng việc đọc sách.

* Đọc có sự phê bình, trước tiên giả sử tác giả nói sai, cho đến khi dữ liệu hoặc kết quả nghiên cứu của họ khiến bạn tin phục.

* Tự mình quyết định vấn đề chủ yếu của nghiên cứu, vì bạn đang thử cố gắng quyết định vấn đề nghiên cứu của chính bạn. Nếu bạn để người khác quyết định vấn đề nghiên cứu của mình, bạn sẽ không thể cảm nhận rằng đây chính là luận văn của bạn, không thể biện luận nó một cách tích cực.

Source: Advice for Graduate Students (insidehighered)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (358) Microsoft Publisher: Conference Poster Sessions
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (31) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Public Health)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should determine the correlation of infant mortality with the number of vaccinations in which associated or confounding factors of infant mortality are evaluated.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, data can be gathered from industrialized countries on IMR, number of vaccinations and confounder or associated factors. Those data can then be analyzed using descriptive, correlation and multivariate analyses. (NOTE: You need 1-2 more sentences for methodology)

Kết quả dự kiến: As anticipated, analysis results can indicate a positive correlation of infant mortality with the number of vaccinations. (NOTE: Add any secondary anticipated results)

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Results of this study can provide a valuable reference for vaccination literature and research in abating infant mortality, subsequently facilitating efforts to commercialize a combined vaccine to replace the single one.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s