Category Archives: Kỹ năng viết đơn xin việc

Làm sao có thể thay đổi từ công việc học thuật đến công việc thực tế

Cầu Thê Húc (Hà Nội)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Làm sao có thể thay đổi từ công việc học thuật đến công việc thực tế
– Thể hiện kỹ năng của bạn, Trong lý lịch của bạn thể hiện trình độc học vấn và năng lực tư duy phán đoán của bạn. Trí lực tốt là một trong những kỹ năng quan trọng, nên biểu hiện tại lý lịch của bạn.
– Có nguyện vọng tăng lương, thăng chức trong một thời gian ngắn. Bạn nhất thiết phải nói với công ty, bạn có thể căn cứ vào khả năng tư duy phán đoán của bản thân để đảm bảo hoàn thành mục tiêu của công ty.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (349): Producing an Academic Poster
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (103) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)
Làm sao có thể thay đổi từ công việc học thuật đến công việc thực te

* Thể hiện kỹ năng của bạn, Trong lý lịch của bạn thể hiện trình độc học vấn và năng lực tư duy phán đoán của bạn. Trí lực tốt là một trong những kỹ năng quan trọng, nên biểu hiện tại lý lịch của bạn.

* Có nguyện vọng tăng lương, thăng chức trong một thời gian ngắn. Bạn nhất thiết phải nói với công ty, bạn có thể căn cứ vào khả năng tư duy phán đoán của bản thân để đảm bảo hoàn thành mục tiêu của công ty.

* Mạng Internet! Học tập làm sao giải quyết vấn đề cùng với độ nhóm, không có sự ủng hộ của người khác thì không dễ để đạt được các thành tựu lớn. Kỹ xảo giao tiếp là một kỹ năng. Hợp tác làm việc với một người có sự nhanh nhẹn thông minh giống bạn trong một đội nhóm sẽ tốt hơn là làm việc một mình.

Source: How to Move from Academia to Industry(postgraduatetoolbox)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Truyền thông trực tuyến hiệu quả

Tìm kiếm đào tạo kỹ thuật

Trao đổi thông tin

Làm cập kỹ thuật ở nước ngoài

Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn

Sắp xếp chương trình tham quan du lịch

Yêu cầu thông tin

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (349) Producing an Academic Poster
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (103) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Increasingly larger substrate requirements have spurred advances in semiconductor manufacturing. Thus, to satisfy ultracleam environment requirements, the pumping performance of vacuum pumps is increasingly important in the etching process, chemical vapor deposition (CVD), and physical vapor deposition (PVD).

Vấn đề nghiên cứu: However, the processing pressure can not remain constant with a declining pumping performance.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: According to evaluations based on man-made and computational fluid dynamics (CFD) in previous studies, pumping lasts too long.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to evaluate the pumping performance efficiently and precisely makes it impossible to comply with the demand of actual processing pressure.

Source:

Advertisements

Làm thế nào để trả lời 10 câu hỏi khó khi được phỏng vấn (PART B)

Chợ Hòn Đất
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Làm thế nào để trả lời 10 câu hỏi khó khi được phỏng vấn (PART B)
– Mô tả lại một thời điểm mà kế hoạch của bạn không đạt được sự thống nhất của cả nhóm và
kết quả là gì?
– Nếu bạn có thể thay đổi 1 việc từ công việc trước đây bạn đã từng làm, vậy đó là việc gì?
– Hãy giải thích một vấn đề nào đó để đứa cháu 8 tuổi của bạn có thể hiểu được.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (330): How Stimulants Affect Academic Performance
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (93) (phần 1)
* Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)
Làm thế nào để trả lời 10 câu hỏi khó khi được phỏng vấn (PART B)

* Mô tả lại một thời điểm mà kế hoạch của bạn không đạt được sự thống nhất của cả nhóm và
kết quả là gì?

* Nếu bạn có thể thay đổi 1 việc từ công việc trước đây bạn đã từng làm, vậy đó là việc gì?

* Hãy giải thích một vấn đề nào đó để đứa cháu 8 tuổi của bạn có thể hiểu được.

* Hãy giới thiệu về bạn…

* Tại sao chúng tôi cần tuyển dụng bạn vào làm việc?

Source: The 10 toughest job interview questions answered

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Truyền thông trực tuyến hiệu quả

Tìm kiếm đào tạo kỹ thuật

Trao đổi thông tin

Làm cập kỹ thuật ở nước ngoài

Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn

Sắp xếp chương trình tham quan du lịch

Yêu cầu thông tin

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (330) How Stimulants Affect Academic Performance
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (93) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a modified FJP method to ensure not only that the shape is close to Gaussian distribution with a low pressure air source, but also that the resolution of material removal should be small and stable.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, slurry can be carried with low air pressure, based on use of siphonic and laminar flow theories. The Gaussian shape can then be achieved by using a nozzle different from the conventional one, in which both air and slurry can pass through simultaneously. Next, fine resolution of material removal can be obtained by optimization of the slurry concentration and air pressure.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the modified FJP method can produce stable material removal less then 50 nm deep by using 1~2 bar air pressure source and the new nozzle. Via the modified FJP method, small optical elements can be fabricated using accurate material removal.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Moreover, the enhanced capability of material removal can fabricate precise optical elements, ultimately improving the performance of an optical system.

Source:

Làm thế nào để trả lời 10 câu hỏi khó khi được phỏng vấn (PART A)

Chợ Cái Tàu Hạ
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Làm thế nào để trả lời 10 câu hỏi khó khi được phỏng vấn (PART A)
– Tại sao có sự khác biệt hoặc không liên tục trong quá trình làm việc của bạn?
– Bạn có thể nghĩ đến 1 vấn đề gần đây nhất mà sử dụng cách giải quyết cũ thì không giải quyết được?
– Trên đời này người không thích bạn nhất sẽ có thể nói gì về bạn?
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (329): How Research in Academic Dishonesty Can Help Build Better Learning Environments
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (93) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)
Làm thế nào để trả lời 10 câu hỏi khó khi được phỏng vấn (PART A)

* Tại sao có sự khác biệt hoặc không liên tục trong quá trình làm việc của bạn?

* Bạn có thể nghĩ đến 1 vấn đề gần đây nhất mà sử dụng cách giải quyết cũ thì không giải quyết được?

* Trên đời này người không thích bạn nhất sẽ có thể nói gì về bạn?

* Rủi ro lớn nhất mà bạn đã từng trải qua là gì?

* Bạn đã từng bị cấp trên chất vấn về hành vi của bạn chưa? bạn đã xử lý việc này như thế nào?

Source: The 10 toughest job interview questions answered

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Truyền thông trực tuyến hiệu quả

Tìm kiếm đào tạo kỹ thuật

Trao đổi thông tin

Làm cập kỹ thuật ở nước ngoài

Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn

Sắp xếp chương trình tham quan du lịch

Yêu cầu thông tin

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (329) How Research in Academic Dishonesty Can Help Build Better Learning Environments
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (93) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Industrial Management)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: The fluid jet polishing (FJP) method originated from the demand for miniaturized optical elements in recent years and the inability of the conventional polishing method can not satisfy the fabrication requirements of those elements. The FJP method facilitates the removal of nanometer deep material, subsequently correcting errors in the optical elements.

Vấn đề nghiên cứu: However, the FJP method fails to comply with the requirement of a higher pressure, i.e. >6 bar, to pump the slurry in order to remove the material of elements. Additionally, the shape that the FJP produces on the surface is not the Gaussian distribution, thus making it extremely difficult to more accurately control form correction.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, the FJP method has difficult in satisfying the requirement of form error l/10 for small optical elements.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to optimize the design of an optical system owing to limitations of the FJP method makes it impossible to achieve high precision in product manufacturing.

Source:

Thiết lập Web học thuật của bạn: Kỹ năng viết đơn xin việc

Bãi tắm hồ Đại Lải

Thiết lập Web học thuật của bạn: Kỹ năng viết đơn xin việc
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Thiết lập Web học thuật của bạn: Kỹ năng viết đơn xin việc
– Bạn sẽ sử dụng phương thức nào?
– Nên gồm những nội dung nào?
– Tên miền nào phù hợp nhất?
– Nếu không sử dụng Server của trường đại học của bạn, vậy ai có thể thiết kế mạng cho bạn?
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (307):
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (82) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Civil Engineering)
Thiết lập Web học thuật của bạn: Kỹ năng viết đơn xin việc

– Bạn sẽ sử dụng phương thức nào?

– Nên gồm những nội dung nào?

– Tên miền nào phù hợp nhất?

– Nếu không sử dụng Server của trường đại học của bạn, vậy ai có thể thiết kế mạng cho bạn?

– Web có cần bao gồm Blog?

– Làm sao để cập nhật các thông tin mới nhất trên Web?

– Các tài liệu (PDF) công khai không trùng với các đường dẫn (link) tới tài liệu?

– Trong một số phương diện có thể dẫn nhập các yếu tố phục trợ cho việc giảng dạy trong giáo án (như: “Tôi từ kinh nghiệm giảng dạy của bản thân…”) ?

– Từ các nội dung và hình thức của web, bạn làm sao mở rộng mạng để tạo điều kiện phát triển tố chất của giáo viên?

– Căn cứ theo cơ sở dữ liệu về công việc, bạn có thể cho phép ai thăm quan Web của bạn?

Source: Do You Need Your Own Website While On the Job Market?(chronicle)

1. Power Point Presentations:

Writing Effective Employment Application Statements

Bày tỏ quan tâm đến một nghề

Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc

Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề

Mô tả nền tảng học vấn và thành tích có liên quan đến việc làm

Giới thiệu nghiên cứu và kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến việc làm

Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc làm

Thư ứng dụng việc làm

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 3)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 1)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 2)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 1)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 2)

2. Chương trình học:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả

Tiếng Anh kĩ thuật

3. Sách:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả TedKnoy

4. Bài viết:

Viết lí lịch công việc bằng tiếng anh cho kĩ sư Ted Knoy

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy(Phần 1/2)

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy (Phần 2/2)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (307) How to Evaluate Blogs for Academic Research
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (82) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Civil Engineering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu
: Civil engineering associations lack adequate management skills to remain competent in the modern era.

Vấn đề nghiên cứu: The scope of the civil engineer’s daily tasks is increasingly diminished,

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: with less than 5% of all occupations belonging to civil engineering.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: Consequently, the prestige and value of the civil engineering profession is on the decline.

Source:

Thư ứng dụng việc làm (phần 2): Kỹ năng viết đơn xin việc

Bến phà Long Bình

Thư ứng dụng việc làm (phần 2): Kỹ năng viết đơn xin việc
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Thư ứng dụng việc làm (phần 2): Kỹ năng viết đơn xin việc
– Phẩm chất cá nhân của người được tiến cử liên quan đến phần xin việc
– Kết thúc thư tín
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (304): How academic research strengthens humanitarian ventures
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (80) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)
Thư ứng dụng việc làm (phần 2): Kỹ năng viết đơn xin việc

* Phẩm chất cá nhân của người được tiến cử liên quan đến phần xin việc

– Mary is a highly motivated individual. In our product development group,???? she was responsible for performing various experimental procedures and???? analyzing the results. Her diligence in collecting and organizing materials within the laboratory played an important role in our product development efforts. She has the unique ability to identify exactly what is required for a particular research objective. She also quickly understands the limitations of conventional research. Moreover, she undertook numerous experiments, attempting to solve problems from various angles. Remaining confident despite occasional setbacks, she persevered during experimental work, ultimately yielding commercial success.

– As a student, he worked diligently to develop his natural talents and displayed seemingly endless energy while under my instruction. I was particularly struck by his total commitment to the task at hand. His intelligence, industry and dedication will undoubtedly support his future employment. Armed with a passion for science, Mr. Li actively participated in several National Science Council-sponsored research projects. His maturity and diligence helped him to focus, as evidenced by his strong analytical skills and sound ability to formulate opinions after synthesizing available knowledge. Undoubtedly, these capabilities significantly contributed to his academic achievements, but will also ensure his future success.

* Kết thúc thư tín

– I have no qualms in recommending this highly motivated individual for employment in your organization. Her creativity and cooperative nature will be a great asset to any future product development effort in which she is involved. Your corporation’s great working environment, combined with the impressive number and diversity of training courses to maintain the competence of its employees in the market place, would definitely ensure the ongoing development of Mary’s professional skills while helping to improve the living standard of your customers. Feel free to contact me if I can provide you with further information.

– I do not hesitate in most highly recommending Jerry for employment in your organization. Do not hesitate to contact me if I can provide you with any further insight into this highly qualified individual.

1. Power Point Presentations:

Writing Effective Employment Application Statements

Bày tỏ quan tâm đến một nghề

Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc

Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề

Mô tả nền tảng học vấn và thành tích có liên quan đến việc làm

Giới thiệu nghiên cứu và kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến việc làm

Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc làm

Thư ứng dụng việc làm

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 3)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 1)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 2)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 1)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 2)

2. Chương trình học:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả

Tiếng Anh kĩ thuật

3. Sách:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả TedKnoy

4. Bài viết:

Viết lí lịch công việc bằng tiếng anh cho kĩ sư Ted Knoy

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy(Phần 1/2)

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy (Phần 2/2)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (304) How academic research strengthens humanitarian ventures
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (80) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop an integrated circuit to simplify conventional circuits and easily support miniaturized products

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, conventional circuits can be analyzed. Circuits can then be combined to reduce the chip area. Next, in terms of the chip layout, adding a substrate ring can restrain the noise and the coupling effect.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed integrated circuit can reduce overhead costs and increase market competitiveness.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, in the market of digital still cameras, the proposed integrated circuit can simplify product design and miniaturize product size.

Source:

Thư ứng dụng việc làm (phần 1): Kỹ năng viết đơn xin việc

Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận

Thư ứng dụng việc làm (phần 1): Kỹ năng viết đơn xin việc
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Thư ứng dụng việc làm (phần 1): Kỹ năng viết đơn xin việc
– Giới thiệu sơ lược
– Tư cách người giới thiệu
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (303): Joseph Lampel on the importance of management research
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (80) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)
Thư ứng dụng việc làm (phần 1): Kỹ năng viết đơn xin việc

* Giới thiệu sơ lược

– Recommending Mary Li for employment in your globally renowned corporation is indeed an honor.

– The opportunity for Jerry Su to gain professional competence in an eminent organization such as yours is a marvelous one.

* Tư cách người giới thiệu

– Over the past two years that I have supervised here in the product development group, I have been most impressed by Mary’s energy, as evidenced by her seemingly endless perseverance in handling tedious and detailed tasks. Also, her proactive approach towards learning has undoubtedly enabled her to improve her knowledge skills continuously. Given your company’s commitment to excellence in product technology and customer service, I cannot think of a better qualified employee.

– As his academic advisor who supervised his doctoral level research and dissertation, I feel that I am in a good position to assess this highly competent individual. Jerry’s unique ability to integrate and explain seemingly contradictoryconcepts to those outside of his field of expertise is invaluable in the workplace as it can help provide enough details to managers to enable them to make management decisions based on that information. As a leader, he applied his excellent communication skills to identify fellow classmates’ needs and incorporate their opinions in forming laboratory policies.

1. Power Point Presentations:

Writing Effective Employment Application Statements

Bày tỏ quan tâm đến một nghề

Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc

Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề

Mô tả nền tảng học vấn và thành tích có liên quan đến việc làm

Giới thiệu nghiên cứu và kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến việc làm

Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc làm

Thư ứng dụng việc làm

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 3)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 1)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 2)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 1)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 2)

2. Chương trình học:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả

Tiếng Anh kĩ thuật

3. Sách:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả TedKnoy

4. Bài viết:

Viết lí lịch công việc bằng tiếng anh cho kĩ sư Ted Knoy

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy(Phần 1/2)

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy (Phần 2/2)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (303) Joseph Lampel on the importance of management research
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (80) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Charging flash-light-capacitance circuits are integrated into a single chip for digital cameras.

Vấn đề nghiên cứu: However, conventional circuits contain discrete components,

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: not only increasing the overhead costs of components by approximately 20%, but also increasing production size by 10%.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to integrate these circuits into a single chip makes it impossible not only to satisfy consumer demand for miniaturized, light and slim products, but also to reduce time constraints in a design schedule and production costs.

Source:

Thư xin bồi dưỡng đào tạo chuyên nghiệp (phần 2) (Kỹ năng viết đơn xin việc)

Bờ biển ở Nha Trang

Thư xin bồi dưỡng đào tạo chuyên nghiệp (phần 2) (Kỹ năng viết đơn xin việc)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym
* Thư xin bồi dưỡng đào tạo chuyên nghiệp (phần 2) (Kỹ năng viết đơn xin việc)
– Tán dương tổ chức đã cung cấp các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp
– Giải thích chi tiết bồi dưỡng chuyên nghiệp
– Lời kết
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (298): Where do you start your research? Elsevier
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (77) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineeering)
Thư xin bồi dưỡng đào tạo chuyên nghiệp (phần 2) (Kỹ năng viết đơn xin việc)

* Tán dương tổ chức đã cung cấp các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp

– The variety of research projects and departments within your company committed to implementing them is quite impressive, explaining why you have taken a leading role in the medicine and pharmaceutical fields. Working at your company would definitely promote my professional development. Following my gaining medical imagery expertise in graduate school, I believe that my solid academic training and practical knowledge will contribute to your company’s efforts to elevate its reputation and new technology capabilities, even during the short three-month period at your laboratory.

– Through this training opportunity in your laboratory, your highly skilled professionals would provide me with an excellent research environment, advanced equipment and related resources to enhance my research capabilities so that I can thrive in this dynamic profession. With a long tradition of commitment, your hospital offers extensive training courses for technical staff in all hospital departments to maintain competitiveness. Working in your organization, even for a short time, would definitely benefit my professional development.

* Giải thích chi tiết bồi dưỡng chuyên nghiệp

– As for the details of this training practicum, identifying adequate therapeutic treatment and prognostic factors is essential in radiology technology – a field in whose managerial aspects I am very interested. As for my professional interests, I have always been interested in identifying prognostic factors of breast cancer or, more specifically, those factors can that can elevate the curative rate for patients during treatment. In this area of research, the potential technical and medical sector opportunities appear to be limitless.

– As for details of this guest internship, your department offers state-of-the-art instrumentation and clinical training of those involved in researching PET/CT-related topics.

* Lời kết

– Please let me know if you require additional materials. I look forward to your favorable reply.

– Such exposure would definitely further my knowledge expertise. I look forward to your thoughts regarding this proposed residency.

1. Power Point Presentations:

Writing Effective Employment Application Statements

Bày tỏ quan tâm đến một nghề

Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc

Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề

Mô tả nền tảng học vấn và thành tích có liên quan đến việc làm

Giới thiệu nghiên cứu và kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến việc làm

Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc làm

Thư ứng dụng việc làm

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 3)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 1)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 2)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 1)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 2)

2. Chương trình học:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả

Tiếng Anh kĩ thuật

3. Sách:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả TedKnoy

4. Bài viết:

Viết lí lịch công việc bằng tiếng anh cho kĩ sư Ted Knoy

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy(Phần 1/2)

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy (Phần 2/2)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (298) Where do you start your research? Elsevier
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (77) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineeering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a variable-frequency novel digital current controller for valley, peak or average currents, capable of easily supporting a high switching frequency that exceeds 4MHz. For each variable of interest (valley, peak or average current), the appropriate PWM method can be selected to achieve digital current control without an oscillation problem.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, the digital current control method can be analyzed in various ways. Factors that influence the compensator control can then be identified. Next, whether circuit design is capable of considering the entire electrical circuit can be considered.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed digital current controller can be examined under trailing edge modulation Under trailing edge modulation, the proposed method can experience the same instability under operating conditions when the duty cycle exceeds 0.5. Additionally, the proposed digital current controller can be used in a diverse range of power factor conversion applications, including rectifiers with power factor correction (PFC). Doing so requires only one current sample per period with relatively modest processing requirements.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: In addition to complying with requirements of strict output voltage regulation, high-speed dynamic response and programmability without external passive components, the proposed current controller can be derived for all basic converter configurations and for valley, peak or average currents.

Source: