Category Archives: Kỹ thuật viết quảng cáo

Thuyết trình báo cáo quản lý tiếng Anh hiệu quả (3) Kỹ thuật viết quảng cáo

Biển ở Hồ Cóc, Bưng Riềng

Thuyết trình báo cáo quản lý tiếng Anh hiệu quả (3) Kỹ thuật viết quảng cáo
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Thuyết trình báo cáo quản lý tiếng Anh hiệu quả (3) Kỹ thuật viết quảng cáo
– Những nhân tố chủ yếu trong kết cấu thuyết trình tiếng Anh: (A)Mở đầu (B)Nội dung chính (C)Kết luận
– Kết luận: (a)Khái quát các luận điểm chủ yếu (b)Cảm ơn các đại biểu (c)Mời các đại biểu phát biểu
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (302): Personal and Professional Growth through Academic Research
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (79) (phần 2)
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)
Thuyết trình báo cáo quản lý tiếng Anh hiệu quả (3) Kỹ thuật viết quảng cáo

* Những nhân tố chủ yếu trong kết cấu thuyết trình tiếng Anh: (A)Mở đầu (B)Nội dung chính (C)Kết luận

* Kết luận: (a)Khái quát các luận điểm chủ yếu (b)Cảm ơn các đại biểu (c)Mời các đại biểu phát biểu

(Khái quát các luận điểm chủ yếu)

In concluding my presentation today, I would like to emphasize the following.
Trước khi tôi kết luận bài báo cáo hôm nay, tôi muốn nhấn mạnh một số điểm như sau: …

From the developments reported above, I would like to make some concluding remarks for today’s presentation, which will hopefully shed some light on…
Với tất cả các nội dung của ngày hôm nay, tôi muốn đưa ra một số các luận điểm trọng yếu như sau …

Finally, I would like to make some closing remarks for today’s presentation.
Cuối cùng, tôi hy vọng có thể tổng hợp một số các kết luận như sau.

(Cảm ơn các đại biểu)

Thank you for your kind attention.
Chân thành cảm ơn sự chú ý của quý vị đại biểu.

Thank you for coming here today.
Cảm ơn sự có mặt của quý vị đại biểu.

Thank you for your patience.
Cảm ơn sự quan tâm của quý vị đại biểu.

(Mời các đại biểu phát biểu)

I see that we have a few minutes remaining on the program.? I welcome your comments or suggestions.
Tôi thấy các quý vị còn có một số ý kiến cần thảo luận, rất cảm ơn và hoan ngênh các vị cho tôi những ý kiến đóng góp quý báu.

If you have any questions, please feel free to ask.
Nếu có bất kỳ ý kiến nào, rất mong quý vị đóng góp

I’d now be happy to answer any of your questions.
Bất luận là vấn đề như thế nào, tôi rất vui lòng được giải đáp cho quý vị.

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Dự báo xu hướng thị trường

Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển

Mô tả một dự án cho việc phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/5-3-mo-ta-mot-du-cho-viec-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Giới thiệu một công ty hoặc tổ chức

Giới thiệu một bộ phân hoặc sở

Giới thiệu một công nghệ

Giới thiệu một ngành công nghiệp

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (302) Personal and Professional Growth through Academic Research
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (79) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a digital interface, in which both the data source and panel are modified for integration to decrease the design schedule and IC testing costs.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, a digital video interface, e.g., CCR, and a digital RGB interface can be developed. The digital signal processing can then be simulated using MatLab software. Next, logic circuits can be described by program editing. Additionally, the physical circuits can be generated using CAD software.

Kết quả dự kiến: As anticipated, in addition to automatically generating production procedures via software, the proposed digital interface can enhance the performance, e.g., display quality and high resolution.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Furthermore, the proposed interface for the panel can reduce the number of ADCs, DACs, video encoders and decoders, ultimately decreasing power consumption and production costs.

Source:

Advertisements

Thuyết trình báo cáo quản lý tiếng Anh hiệu quả (2) Kỹ thuật viết quảng cáo

Biển ở Bình Châu

Thuyết trình báo cáo quản lý tiếng Anh hiệu quả (2) Kỹ thuật viết quảng cáo
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Thuyết trình báo cáo quản lý tiếng Anh hiệu quả (2) Kỹ thuật viết quảng cáo
– Những nhân tố chủ yếu trong kết cấu thuyết trình tiếng Anh: (A)Mở đầu (B)Nội dung chính (C)Kết luận
– Nội dung chính: (a)Luận điểm số 1 (b)Luận điểm số 2 (c)Luận điểm khác (d)Phần tóm tắt nhỏ của nội dung chính (e)Luận điểm cuối cùng
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (301): Academic Twits: using Twitter in learning, teaching and research
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (79) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)
Thuyết trình báo cáo quản lý tiếng Anh hiệu quả (2) Kỹ thuật viết quảng cáo

* Những nhân tố chủ yếu trong kết cấu thuyết trình tiếng Anh: (A)Mở đầu (B)Nội dung chính (C)Kết luận

* Nội dung chính: (a)Luận điểm số 1 (b)Luận điểm số 2 (c)Luận điểm khác (d)Phần tóm tắt nhỏ của nội dung chính (e)Luận điểm cuối cùng

(Luận điểm số 1)

Before I get into the main subject, would you allow me to briefly introduce…?
Trước khi tôi đi vào trọng điểm thuyết trình của mình, tôi xin phép được giới thiệu chung một chút các vấn đề

I would first like to give you an idea of…
Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn khái niệm về…

First of all, why should we…?
Với những vấn đề như trên, vậy tại sao chúng ta cần…?

(Luận điểm số 2)

The next consideration is…
Vấn đề cần tham khảo tiếp theo là …

Now allow me to…
Bây giờ cho phép tôi…

Let’s now take a closer look at…
Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề…

(Các luận điểm khác)

Shifting to the next part of today’s presentation, I’d like to briefly touch on…
Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang các trọng điểm khác của chủ đề, chúng ta sẽ nói về…

Now let’s turn to…Bây giờ chúng ta sẽ chuyển về…
Let’s now move on to…Bây giờ chúng ta sẽ xem xét vấn đề…

(Phần giới thiệu nhỏ trong nội dung chính)

At this point, I’d like to sum up the results of…
Trong luận điểm này, Tôi sẽ tổng kết tất cả các kết quả đã có được …

Before going further, I’d like to summarize what we have already covered.
Trước khi vào phần tiếp theo, tôi muốn tổng kết một cách khái quát khái niệm chúng ta đã nói phía trước …

(Luận điểm cuối cùng)

Before closing, I would like to sum up…
Trước khi kết thúc, tôi muốn…

Before I close, I must say a few words about…
Trước khi kết thúc, tối cần nhấn mạnh vài điều về…

Before concluding today’s presentation, I would like to briefly mention…
Trước khi tổng kết bài báo cáo hôm nay, tôi muốn nhắc một cách đơn giản về…

Therefore, our research group developed a customer ranking model capable of analyzing the dynamic purchasing behavior of customers and identifying the potential ones who can generate bank revenues.

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Dự báo xu hướng thị trường

Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển

Mô tả một dự án cho việc phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/5-3-mo-ta-mot-du-cho-viec-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Giới thiệu một công ty hoặc tổ chức

Giới thiệu một bộ phân hoặc sở

Giới thiệu một công nghệ

Giới thiệu một ngành công nghiệp

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (301) Academic Twits: using Twitter in learning, teaching and research
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (79) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: LCD panels use an analog input signal as a data source that is compatible with a CRT monitor.

Vấn đề nghiên cứu: However, the conventionally adopted interface can not enhance display quality or comply with high resolution requirements. The signal of the analog interface must be encoded to compose the RGB signal and be generated by a digital-to-analog converter (DAC). The IC with an analog interface requires an additional ADC to convert the analog input into a digitalized format and decode the composite signal to each RGB datum. Therefore, DAC and ADC distort the source datum, subsequently lowering display quality. Moreover, video decoder circuits increase interference noise in the data. Alternatively, a digital interface for the panel can reduce the number of ADCs, DACs, video encoders and decoders to achieve a higher display quality and resolution than the analog one. Furthermore, discrete IC components cost less than analog ones.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: Importantly, a digital interface can decrease the design schedule by 50% when adopting the HDL-based scheme. For mass production, analog IC has a yield loss exceeding 20% and is sensitive to process variation.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The above predicament will increase IC testing costs and complexity, making it extremely difficult to achieve time to market delivery. Moreover, the conventionally adopted analog interface can not satisfy market requirements of high performance, high resolution, and low retail cost.

Source:

Thuyết trình báo cáo quản lý tiếng Anh hiệu quả (1) Kỹ thuật viết quảng cáo

Bia đình Vĩnh Ngươn

Thuyết trình báo cáo quản lý tiếng Anh hiệu quả (1) Kỹ thuật viết quảng cáo
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineeering)
* Thuyết trình báo cáo quản lý tiếng Anh hiệu quả (1) Kỹ thuật viết quảng cáo
– Những nhân tố chủ yếu trong kết cấu thuyết trình tiếng Anh: (A)Mở đầu (B)Nội dung chính (C)Kết luận
– Bắt đầu: (a) Chào hỏi và giới thiệu về chủ đề thuyết trình (b) Tóm tắt nội dung thuyết trình
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (300): Academic Research Made Simple Using Surfdash.com
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (78) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)
Thuyết trình báo cáo quản lý tiếng Anh hiệu quả (1) Kỹ thuật viết quảng cáo

* Những nhân tố chủ yếu trong kết cấu thuyết trình tiếng Anh: (A)Mở đầu (B)Nội dung chính (C)Kết luận

* Bắt đầu: (a) Chào hỏi và giới thiệu về chủ đề thuyết trình (b) Tóm tắt nội dung thuyết trình
(Chào hỏi và giới thiệu về chủ đề thuyết trình)

Good afternoon, ladies and gentleman. I would first like to thank the organizational committee for inviting me to be here with you today.
Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu. Trước tiên cho tôi gửi lời cảm ơn đến các thành viên trong hội đồng đã nhận lời mời của tôi đến đây để tham dự buổi họp mặt này.

I am delighted to have the opportunity to be with you today and provide a general overview of…
Tôi rất vui mừng vì có được cơ hội cùng các quý vị có mặt tại đây để thảo luận về vấn đề…

I would like to thank you for giving us the opportunity to visit your company and discuss with you…
Tôi chân thành cảm ơn các quý vị đã cho tôi cơ hội được gặp mặt và thảo luận với quý vị…
(Đại cương bài thuyết trình)

I will give this presentation in five parts.
Phần thuyết trình của tôi hôm nay gồm 5 phần.

I’ll divide today’s talk into four parts.
Tôi sẽ nói 4 nội dung trong bài thuyết trình hôm nay.

I’d like to cover five areas today.
Tôi hy vọng hôm nay chúng ta có thể nói về 5 trọng điểm sau.

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Dự báo xu hướng thị trường

Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển

Mô tả một dự án cho việc phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/5-3-mo-ta-mot-du-cho-viec-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Giới thiệu một công ty hoặc tổ chức

Giới thiệu một bộ phân hoặc sở

Giới thiệu một công nghệ

Giới thiệu một ngành công nghiệp

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (300) Academic Research Made Simple Using Surfdash.com
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (78) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop an efficient algorithm with an effective start-up control and low output current, capable of accurately locating the position of the motor and effectively driving it to achieve integration into ICs.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, an experimental platform consisting of a DSP, motor, driven circuit and control software can be constructed for estimating motors. Software can then be exploited to control the motor based on various conditions. Next, a table of commands can be compiled, along with the positions built by observing how control signals and output results are related. Additionally, the accurate position of the motor that reduces the output current for driving motors can be determined by referring to this table. Moreover, the optimal current to drive the motor can be identified by adjusting the speed of control signals, thus increasing the efficiency of driven motors. Finally, a table and an optimal speed control signal can be developed.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed algorithm with an effective start-up control and low output current can be easily implemented into IC design.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, the proposed algorithm can minimize hardware implementation and drive motors efficiently to ensure easy manipulation.

Source:

Giới thiệu một ngành công nghiệp (phần 2) (Tiếng Anh Tiếp thị trong Quảng cáo kỹ thuật)

Bến cá Hòn Quéo

Giới thiệu một ngành công nghiệp (phần 2) (Tiếng Anh Tiếp thị trong Quảng cáo kỹ thuật)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Giới thiệu một ngành công nghiệp (phần 2) (Tiếng Anh Tiếp thị trong Quảng cáo kỹ thuật)
– Mô tả các hoạt động hiện tại của một lĩnh vực công nghiệp cụ thể
– Phát triển dựa trên các công nghệ có sẵn mà ngành công nghiệp đang sử dụng
– Thảo luận các cơ sở nghiên cứu và phát triển có liên quan tại Đài Loan, và cách chúng hỗ trợ / kết
hợp với các ngành cụ thể đó
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (198): How to Identify Scholarly Journal Articles
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (26) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Information Technology)
Giới thiệu một ngành công nghiệp (phần 2) (Tiếng Anh Tiếp thị trong Quảng cáo kỹ thuật)

* Mô tả các hoạt động hiện tại của một lĩnh vực công nghiệp cụ thể

Ví dụ tham khảo
The Taiwanese government has recently promoted a new policy entitled “Broaden the sources of National Health Insurance generated income to reduce medical expenditures” as an incentive for hospital administrators to increase productivity and efficiency, as well as assure the general public of the continued provision of high quality medical care.

* Phát triển dựa trên các công nghệ có sẵn mà ngành công nghiệp đang sử dụng

Ví dụ tham khảo
While requiring highly skilled personnel to advance biotechnology product applications, biomedical companies are especially concerned with the shortage of qualified staff with adequate skills to remain abreast of the latest developments. Education, training and information alone are insufficient to keep Taiwanese biotechnology firms in pace with technology-driven changes in the workplace. Therefore, in addition to enhanced training of research and managerial personnel in specific fields, local biotechnology and medical organizations are exploring ways to integrate other innovative fields such as bioinformatics and genomics into their research scope and product line.

Phần kiểm tra nghe online

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise607.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise608.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise609.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise610.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise611.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise612.htm

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Dự báo xu hướng thị trường

Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển

Mô tả một dự án cho việc phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/5-3-mo-ta-mot-du-cho-viec-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Giới thiệu một công ty hoặc tổ chức

Giới thiệu một bộ phân hoặc sở

Giới thiệu một công nghệ

Giới thiệu một ngành công nghiệp

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (198) How to Identify Scholarly Journal Articles
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (26) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Information Technology)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu Internet hot spots enable online access in many public areas, including airports, campuses and theaters.

Vấn đề nghiên cứu However, the commonly adopted authentication, authorization and accounting (AAA) procedure is too complex.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu For instance, customers at McDonalds stand in line with others purchasing food to buy an ID/password card for one hour use. After the user’s computer is turned on and the browser is opened, the ID/password on the card is entered for authentication and authorization. The entire process may last more then 10 minutes. After an hour passes, the user must stand in line again and repeat the process. Such complexity seriously inhibits consumer desire to use wireless LAN in public places.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: Given the popularity of mobile phone use, the inability to develop an efficient AAA procedure that uses a wireless LAN environment integrated with mobile phone design seriously falls below consumer expectations.

Source:

Giới thiệu một ngành công nghiệp (phần 1) (Tiếng Anh Tiếp thị trong Quảng cáo kỹ thuật)

Bến cá Ba Hòn

Giới thiệu một ngành công nghiệp (phần 1) (Tiếng Anh Tiếp thị trong Quảng cáo kỹ thuật)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Giới thiệu một ngành công nghiệp (phần 1) (Tiếng Anh Tiếp thị trong Quảng cáo kỹ thuật)
– Nêu ngắn gọn các đặc trưng chung của ngành công nghiệp này tại Viet Nam
– Chỉ ra những khó khăn gặp phải trong phát triển công nghiệp
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (197): The Future of Academic Publishing
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (25) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Information Technology)
Giới thiệu một ngành công nghiệp (phần 1) (Tiếng Anh Tiếp thị trong Quảng cáo kỹ thuật)

* Nêu ngắn gọn các đặc trưng chung của ngành công nghiệp này tại Viet Nam

Ví dụ tham khảo
While Taiwan has focused on developing the semiconductor and OEM industries in recent decades, the question arises as from where the island’s latest technological advancements will emerge. Restated, exactly where does Taiwan rank in the globalization scheme? With the rapidly elderly population worldwide, the long term health sector will undoubtedly emerge as a leading industry.

* Chỉ ra những khó khăn gặp phải trong phát triển công nghiệp

Ví dụ tham khảo
A rapidly aging population, advances in medical technology that increase average life expectancy and the increasing availability of medical services have contributed to a situation in which increased medical fee expenditures exceed the amountof National Health Insurance premiums collected.

Phần kiểm tra nghe online

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise607.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise608.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise609.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise610.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise611.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise612.htm

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Dự báo xu hướng thị trường

Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển

Mô tả một dự án cho việc phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/5-3-mo-ta-mot-du-cho-viec-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Giới thiệu một công ty hoặc tổ chức

Giới thiệu một bộ phân hoặc sở

Giới thiệu một công nghệ

Giới thiệu một ngành công nghiệp

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (197) The Future of Academic Publishing
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (25) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Information Technology)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a centralized multimedia advertising system, capable of using a client-server architecture that enables advertising staff to replace the advertising contents for numerous multimedia advertising clients simultaneously through a centralized server.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, various networking capabilities can be implemented in a multimedia advertising system to support not only wired networks, e.g., Ethernet LAN, but also wireless ones, e.g., WLAN, PHS, GPRS and CDMA. A network management program can then be developed to facilitate a dynamic switch among all networking capabilities under various environmental constraints. Next, an administrative program can be implemented in the server, allowing a user to send updated multimedia advertising contents to all clients. Moreover, a receiver program can be executed for each client to continuously update multimedia advertising contents from the server. Furthermore, a current status program can be executed for each client to calculate the display time, analyze the status of the client, and report all results to the server.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the centralized multimedia advertising system with a client-server architecture can enable staff to continuously and simultaneously update multimedia advertising contents for all clients from a centralized server, thus reducing the amount of personnel and company resources required to do so.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: In addition to providing shopping malls and department stores with an efficient means of continuously updating multimedia advertising contents, the proposed system can ultimately increase company profits. Moreover, the diverse networking ability of the proposed system can adopt itself to various network environments, thus streamlining efforts to deploy numerous multimedia advertisement clients in shopping malls and department stores.

Source:

Giới thiệu một phòng ban hoặc bộ phận chuyên môn (phần 2) (Tiếng Anh Tiếp thị trong Quảng cáo kỹ thuật)

Bằng lăng tím

Giới thiệu một phòng ban hoặc bộ phận chuyên môn (phần 2) (Tiếng Anh Tiếp thị trong Quảng cáo kỹ thuật)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Giới thiệu một phòng ban hoặc bộ phận chuyên môn (phần 2) (Tiếng Anh Tiếp thị trong Quảng cáo kỹ
thuật)
– Mô tả chi tiết năng xuất hoặc khả năng nghiên cứu trong bộ phận hoặc phòng ban
– Liệt kê các dịch vụ kỹ thuật (ví dụ như công nghiệp và tư vấn) mà bộ phận hoặc phòng ban cung cấp
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (196): Pitfalls of Academic Publishing What You Need to Know
About Choosing a Journal
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (25) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Information Technology)
Giới thiệu một phòng ban hoặc bộ phận chuyên môn (phần 2) (Tiếng Anh Tiếp thị trong Quảng cáo kỹ thuật)

* Mô tả chi tiết năng xuất hoặc khả năng nghiên cứu trong bộ phận hoặc phòng ban

Ví dụ tham khảo
The Department adopts advanced technological equipment imported from Japan that melts infectious waste at high temperatures. In this process, infectious waste is collected and then treated at combustion temperatures ranging from 1650℃~3000℃. Using this procedure, the Recycling Department services hospitals, schools, airports, hotels and community disposal facilities.

* Liệt kê các dịch vụ kỹ thuật (ví dụ như công nghiệp và tư vấn) mà bộ phận hoặc phòng ban cung cấp

Ví dụ tham khảo
The Healthcare Center takes full advantage of its numerous years of solid experience by focusing on the health concerns of the elderly, implementing health sustaining programs, providing individual counseling on how to effectively address the physiological and psychological needs of the elderly and, ultimately, establish a sustainable healthcare system that caters to the special needs of Taiwan’s aging population.

Phần kiểm tra nghe online

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise595.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise596.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise597.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise598.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise599.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise600.htm

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Dự báo xu hướng thị trường

Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển

Mô tả một dự án cho việc phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/5-3-mo-ta-mot-du-cho-viec-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Giới thiệu một công ty hoặc tổ chức

Giới thiệu một bộ phân hoặc sở

Giới thiệu một công nghệ

Giới thiệu một ngành công nghiệp

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (196) Pitfalls of Academic Publishing What You Need to Know About Choosing a Journal
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (25) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Information Technology)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Global franchisers sell various products in shopping malls and department stores, necessitating various advertising strategies to promote a new product line. Among those, numerous multimedia advertising campaigns through use of videos and pictures in digitized format have replaced conventional advertising ploys such as posters and billboards to attract customers.

Vấn đề nghiên cứu: Despite increased sales volume through multimedia advertising, the product turnover rate has increased as well, requiring a constant change in multimedia advertising contents and, ultimately, a significant amount of company personnel and resources.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, whereas placing the content in a multimedia advertisement requires an average of 3 minutes; doing so in 1,000 multimedia advertisements expends 50 hours.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to efficiently utilize company personnel and resources involved in changing multimedia advertising content will ultimately lead to prohibitively high overhead costs for the advertising agency and lower the profits of shopping malls and department stores.

Source:

Giới thiệu một phòng ban hoặc bộ phận chuyên môn (phần 1) (Tiếng Anh Tiếp thị trong Quảng cáo kỹ thuật)

Cầu Rạch Miễu 1

Giới thiệu một phòng ban hoặc bộ phận chuyên môn (phần 1) (Tiếng Anh Tiếp thị trong Quảng cáo kỹ thuật)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Giới thiệu một phòng ban hoặc bộ phận chuyên môn (phần 1) (Tiếng Anh Tiếp thị trong Quảng cáo kỹ
thuật)
– Mô tả bối cảnh của bộ phận hoặc phòng ban trong tổ chức lớn hơn
– Nêu rõ cơ cấu tổ chức của bộ phận hoặc phòng ban này
– Chỉ ra những điểm mạnh của nhân viên và trình độ học vấn/kinh nghiệm làm việc trong một lĩnh vực cụ
thể
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (177): How to Publish in a Top Journal (4/11)
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (24) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Radiotechnology)
Giới thiệu một phòng ban hoặc bộ phận chuyên môn (phần 1) (Tiếng Anh Tiếp thị trong Quảng cáo kỹ thuật)

* Mô tả bối cảnh của bộ phận hoặc phòng ban trong tổ chức lớn hơn

Ví dụ tham khảo
Although not directly generating revenues for the company, the Programming Division still plays an indispensable in daily operations by integrating the efforts of other divisions to execute a cohesive business strategy based on customer relations management-related practices (CRM) and other marketing strategies.

* Nêu rõ cơ cấu tổ chức của bộ phận hoặc phòng ban này

Ví dụ tham khảo
As a leading cord blood bank in Taiwan with the safest cord blood cryopreservation facility in Asia, Sino Cell Technologies (SCT) provides high quality cord blood stem cell processing and storage capabilities. Within the organization, the Cord Blood Registry processes, tests and stores cord blood stem cells, assuming responsibility for processing, quality control and quality-assurance metrics that comply with FDA guidelines.

* Chỉ ra những điểm mạnh của nhân viên và trình độ học vấn/kinh nghiệm làm việc trong một lĩnh vực cụ thể

Ví dụ tham khảo
Comprising a departmental head, four civil engineers, five technicians and an administrative assistant, 75% of the departmental staff has acquired at least a bachelor’s degree in a construction engineering-related field. Recruited through the human resources division via newspaper advertisements and a rigorous interview process, departmental staff adopts a professional and congenial attitude towards serving its clients and the general public.

Phần kiểm tra nghe online

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise595.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise596.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise597.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise598.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise599.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise600.htm

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Dự báo xu hướng thị trường

Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển

Mô tả một dự án cho việc phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/5-3-mo-ta-mot-du-cho-viec-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Giới thiệu một công ty hoặc tổ chức

Giới thiệu một bộ phân hoặc sở

Giới thiệu một công nghệ

Giới thiệu một ngành công nghiệp

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (177) How to Publish in a Top Journal (4/11)
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (24) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Radiotechnology)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should attempt to understand the distribution of neutron radiation pollution not only to reduce the dosage of neutrons in the workplace, but also to decrease the exposure level to as low as reasonably achievable (ALARA) standards.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, the distribution, leakage and energy of neutron can be determined using a radiation meter and TLD 600-700. The door for the Linac treatment room can then be designed to avert neutron pollution, which is detected by detectors.

Kết quả dự kiến: Additionally, the neutron distribution in the treatment room can be evaluated with respect to the proper organ dosage for clinical patients. Moreover, the quantity of neutron pollution can be examined using different Linac machines.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: In addition to providing a valuable reference for other hospitals in establishing a linear accelerator, results of this study can enable clinicians to determine the proper absorbed dose for patient organs. Moreover, medical instrumentation manufacturers can modify their designs accordingly, ensuring that the quantity of neutrons and patient dosage level pose minimum risk.

Source: