Category Archives: Kỹ thuật viết thư

Cách viết thư xin việc (Kỹ thuật viết thư)

Chùa Giác Viên

Cách viết thư xin việc (Kỹ thuật viết thư)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Cách viết thư xin việc (Kỹ thuật viết thư)
– Giới thiệu ngắn:Nói về năng lực bạn thân và công việc bạn đang muốn xin.
– Nguồn tài trợ đã có cho nghiên cứu/luận văn: Tự tin giới thiệu kinh nghiệm của bạn. Ngoài ra, nói ra mối liên hệ giữa đơn vị và công việc bạn đang xin. Giới thiệu đơn giản về luận văn của bạn để nói về đóng góp của nó với một lĩnh vực nào đó.
– Nghiên cứu trong tương lai: Nói về những vấn đề mà nghiên cứu của bạn chưa được giải quyết, và làm sao để có phương hướng nghiên cứu trong tương lai.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (317): A perspective on academic networking
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (87) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Civil Engineering)
Cách viết thư xin việc (Kỹ thuật viết thư)

* Giới thiệu ngắn:Nói về năng lực bạn thân và công việc bạn đang muốn xin.

* Nguồn tài trợ đã có cho nghiên cứu/luận văn: Tự tin giới thiệu kinh nghiệm của bạn. Ngoài ra, nói ra mối liên hệ giữa đơn vị và công việc bạn đang xin. Giới thiệu đơn giản về luận văn của bạn để nói về đóng góp của nó với một lĩnh vực nào đó.

* Nghiên cứu trong tương lai: Nói về những vấn đề mà nghiên cứu của bạn chưa được giải quyết, và làm sao để có phương hướng nghiên cứu trong tương lai.

* Các kiến thức đã giảng dạy: Miêu tả kinh nghiệm giảng dạy của bạn, liên kiết chúng với công việc bạn đang xin.
nghị, biên tập sách vở hay duy trì một mạng học thuật chuyên ngành nào đó…

* Phần cuối cùng: khi gửi văn bản kèm theo(Viết bài mẫu, bảng điểm, đại cương bài giảng), người giới thiệu bạn, phương thức liên lạc nếu cần.
Source: Writing a Job Letter for a Job (parezcoydigo)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Truyền thông trực tuyến hiệu quả

Tìm kiếm đào tạo kỹ thuật

Trao đổi thông tin

Làm cập kỹ thuật ở nước ngoài

Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn

Sắp xếp chương trình tham quan du lịch

Yêu cầu thông tin

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (317) A perspective on academic networking
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (87) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Civil Engineering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Inflated steel costs in Taiwan over the past two years have led to increased construction costs and lower industrial profits.

Vấn đề nghiên cứu: Subsequent delays in steel bridge construction projects have made it impossible for the CEC to forecast the launching of a project, posing a high risk to new construction efforts.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, the CEC authorized a contractor to undertake a steel bridge project, which the owner subsequently rejected. The owner claimed that the contractor made a breach of contract and insisted on confiscating the performance bond of the steel bridge project, compensating for the difference in the re-bidding fee and publicizing this transgression in a government procurement bulletin to prevent CEC from bidding on projects for a year. The Public Construction Commission of the Executive Yuan served as a mediator to avert pending litigation.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The lack of an effective remediation method makes it impossible for the CEC to resolve disputes in the construction industry efficiently.

Source:

Advertisements

Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn (phần 2) (Thư viết kỹ thuật bằng tiếng Anh

Cầu Thoại Hà 3

Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn (phần 2) (Thư viết kỹ thuật bằng tiếng Anh
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn (phần 2) (Thư viết kỹ thuật bằng tiếng Anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (163): Web of Science: Quick Tour
* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (22) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Healthcare Management)
Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn (phần 2) (Thư viết kỹ thuật bằng tiếng Anh)

* Miêu tả chi tiết về chỗ ở và giao thông

1. Besides providing accommodations and transportations arrangements during your stay, we would also
like to show you some of Taiwan’s cultural and historical places of interest.

2. I advise that you stay here for an additional week or so to see some of Taiwan’s scenic spots and
places of historical significance.

* Các chỉ dẫn cần thiết dành cho diễn giả trước khi khởi hành

3. Please send us your lecture titles and related handouts before January 10, 2005 so that we will have
sufficient time to make copies and appropriate arrangements.

4. I need your curriculum vitae, with contents to include the following name, date of birth, place of
birth, nationality, address, e-mail address, telephone number, marital status, academic
qualifications, professional experience, scientific achievements, current scientific activities,
other science-related activities and selected publication.

Phần thi nghe online

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise474.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise475.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise476.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise477.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise478.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise479.htm

Ví dụ

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/invit.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/consul.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/setting.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/letters.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/financ.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/travel.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/date.html

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Truyền thông trực tuyến hiệu quả

Tìm kiếm đào tạo kỹ thuật

Trao đổi thông tin

Làm cập kỹ thuật ở nước ngoài

Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn

Sắp xếp chương trình tham quan du lịch

Yêu cầu thông tin

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (163) Web of Science: Quick Tour
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (22) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Healthcare Management)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a knowledge management-based method for emergency medical units to benchmark staff performances, ultimately enhancing the quality of medical services.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, attitudes towards how to incorporate knowledge management practices in emergency medical units can be solicited via a questionnaire survey. Based on those results, principal components for a knowledge management-based performance’s index can be identified. Appropriate benchmarks to assess the performances of emergency unit staff can then be identified by using analytic hierarchy process (AHP).

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed knowledge management-based method for emergency medical units can enhance orientation training and related contents, as well determine the appropriate frequency of such training. Capable of elevating work productivity of staff personnel to 80%, the proposed method can ensure that the rate of rapidly diagnosing the ailments of emergency patients can be increased to 90%.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, effectiveness of the proposed method in raising the quality of emergency medical services and upgrade the knowledge skills of medical professionals can allow staff personnel to fully realize their potential through knowledge sharing.

Source:

Thư tín thỉnh cầu tư vấn (Thư viết kỹ thuật bằng tiếng Anh)

Bàn chân tiên

Thư tín thỉnh cầu tư vấn (Thư viết kỹ thuật bằng tiếng Anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Thư tín thỉnh cầu tư vấn (Thư viết kỹ thuật bằng tiếng Anh)
– Giải thích về mục đích xin tư vấn
– Thư tín thỉnh cầu tư vấn
– Thư tín thỉnh cầu tư vấn
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (159): Web of Science: Citation alerts
* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (20) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Industrial Management)
Thư tín thỉnh cầu tư vấn (Thư viết kỹ thuật bằng tiếng Anh)

* Giải thích về mục đích xin tư vấn

While I was speaking with your products manager Mr. Li over the phone regarding the purchase of your company’s electronics equipment, he suggested that I directly contact you to obtain your company’s latest products catalog.

Given your pioneering work on the decision theory, Analytic Hierarchy Process (AHP) and the Analytic Network Process (ANP), I have read many of your published articles and am well aware of your more than twelve books on these topics.

* Thư tín thỉnh cầu tư vấn

The project we are participating in is part of a government-sponsored collaborative effort with U.P.O. Company, aimed at contributing to our country’s information technology infrastructure.

In addition to our institution, several other universities have expressed to us their interest in incorporating your system into their daily operations and would like to acquire further information on purchasing, installation and customer service.

* Thư tín thỉnh cầu tư vấn

Does your company have a sales representative in Taiwan? If so, please ask him/her to contact me.

Having gone thoroughly read your article, I was wondering whether you would send me pertinent literature or materials on the following areas:

Phần thi nghe online

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise486.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise487.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise488.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise489.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise490.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise491.htm

Ví dụ

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/inform.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/company.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/product.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/techno.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/material.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/price.html

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Truyền thông trực tuyến hiệu quả

Tìm kiếm đào tạo kỹ thuật

Trao đổi thông tin

Làm cập kỹ thuật ở nước ngoài

Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn

Sắp xếp chương trình tham quan du lịch

Yêu cầu thông tin

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (159) : Web of Science: Citation Alerts
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (20) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Industrial Management)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop an inventory stock management modelthat coordinates the efforts of suppliers and retailers, in which the inventory stock model of distribution for the normality is adopted to determine the minimum total cost via the metering method.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, the (s, Q) policy of the inventory stock between the supplier and the manufacturer can be adopted to reduce the amount of minimum stock required to reduce the total cost when ordering larger quantities. Problems encountered between the supplier and the manufacturer in predicting the required amount of inventory stock can be addressed individually. Next, the stock model (s , Q) can be utilized to derive the inventory stock models for the supplier and manufacturer without complex mathematical equations For the inventory stock cost, sales volume and orders in short supply, the most appropriate control channel can be adopted by the supplier and the manufacturer, followed by mathematical analysis and estimation.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed inventory management model can determine the most economic purchasing amount, purchasing opportunity and inventory stock policy for both the supplier and the manufacturer.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: By using random and the most appropriate control measures, the proposed management model can determine precisely the demand between the supplier and the manufacturers, reduce overhead costs and enable enterprise managers to select the most effective inventory stock policy to enhance overall operations.

Source:

Thư tín về việc sắp xếp chuyến đi (Thư viết kỹ thuật bằng tiếng Anh)

VN Mekong4 tango7174

Thư tín về việc sắp xếp chuyến đi (Thư viết kỹ thuật bằng tiếng Anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Thư tín về việc sắp xếp chuyến đi (Thư viết kỹ thuật bằng tiếng Anh)
– Thư tín về việc sắp xếp chuyến đi
– Hãy liệt kê chi tiết chuyến đi
– Kiến nghị trong biểu liệt kê chi tiết chuyến đi
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (158): How do you get reviewers for your publication?
* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (20) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Industrial Management)
Thư tín về việc sắp xếp chuyến đi (Thư viết kỹ thuật bằng tiếng Anh)

* Thư tín về việc sắp xếp chuyến đi

Thanks for your recent reply that Mr. Robbins has agreed to participate in our academic discussion on intellectual capital-related topics in Taiwan.

Your participation in the upcoming symposium will definitely benefit all of the attendees.

* Hãy liệt kê chi tiết chuyến đi

Meet with R&D staff in the Taiwan branch office and discuss Mr. Smith’s schedule.

Tour the northern coast of Taiwan and experience the island’s art of drinking tea.

Deliver an introductory lecture on cyclotron and synchrotron.

Discuss areas of cooperation in developing innovative product technologies.

Tour the campus of National Tsing Hua and National Chiao Tung Universities.

* Kiến nghị trong biểu liệt kê chi tiết chuyến đi

The above itinerary and consulting topics are only tentative. Any comments or suggestions regarding the aforementioned proposal would be highly appreciated.

If you have any valuable suggestions regarding the above agenda and lecture topics, please do not hesitate to contact me.

Phần thi nghe online

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise480.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise481.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise482.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise483.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise484.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise485.htm

Ví dụ

http://www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/setting.html

http://www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/letters.html

http://www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/financ.html

http://www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/travel.html

http://www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/date.html

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Truyền thông trực tuyến hiệu quả

Tìm kiếm đào tạo kỹ thuật

Trao đổi thông tin

Làm cập kỹ thuật ở nước ngoài

Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn

Sắp xếp chương trình tham quan du lịch

Yêu cầu thông tin

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (158) : How do you get reviewers for your publication?
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (20) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Industrial Management)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Unforeseeable circumstances in the constantly fluctuating business climate necessitate that enterprises adopt effective inventory management practices to strengthen their competitive edge. Inventory stock is often viewed as a somewhat static resource of economic value, with the quality of its management directly impacting company operations. Therefore, an effective stock inventory system is essential in the supply chain of commercial activities.

Vấn đề nghiên cứu: However, while focusing on specific stock inventory systems to achieve the most appropriate design, previous studies have seldom addressed the supplying chain strategy for stock inventory of multiple products and many suppliers. The research directions and research methods in inventory stock policies developed previously widely vary. While some policies emphasize reducing the retailer’s costs, other’s focus on decreasing the producer’s overhead costs. While fierce market competition makes it difficult for a company to assess its current market position, efforts must be made to consider how to effectively manage stock inventory so that both the producer and the retail reap profits. Either simulation or statistical approaches are adopted to establish inventory stock management policies. Simulation requires much time, making it inefficient with questionable results. Statistical approaches can only offer guidelines aimed at simplifying either the inventory stock administrative system or a complex system intended to establish approximate mathematical patterns; such approaches are often difficult to interpret.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: According to investigations of commercial practices in the United States over the past decade, the oversupply of inventory stock accounts for 20% of the gross domestic product (GDP) in the United States, subsequently tying up an enterprise’s funds. The American Council of Logistics Management Statistics recently indicated that 20% – 30% of revenues generated from sales of different industries is consumed in the interflow of commodities. Suppliers and manufacturers have many unnecessary overhead costs that can be identified through an effective inventory stock administrative system. Maloni and Benton (1997) suggested that instituting inventory management procedures throughout the entire supply chain can significantly reduce overhead costs, simplify the interflow of commodities, increase the sharing of information, and allow each unit in the supply chain to increase economic benefits through efficiency.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: As short supply or overstocked inventory is a common dilemma in modern business, the inability to enhance stock inventory management practices will exacerbate short supply situations, increase customer dissatisfaction, create bottlenecks on the production line and tarnish an enterprise’s reputation. Correspondingly, overstocked inventory will tie up company funds, subsequently reducing the return rate of investment and the turnover rate of total assets, ultimately lowering the effectiveness of enterprise management.

Source:

Thư tín thăm hỏi ngành kĩ thuật (Phần 1)

Mekong Delta river -a

Thư tín thăm hỏi ngành kĩ thuật (Phần 1)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Thư tín thăm hỏi ngành kĩ thuật (Phần 1)
– Xin phép thăm hỏi(tham gia hội thảo) ngành kĩ thuật
– Miêu tả mục đích của chuyến thăm
– Giới thiệu năng lực của người nào đó hoặc kinh nghiệm của đơn vị
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (150): Journal citation reports: impact factor
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (24) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Industrial Engineering)
Thư tín thăm hỏi ngành kĩ thuật (Phần 1)

* Xin phép thăm hỏi(tham gia hội thảo) ngành kĩ thuật

– Although I strongly desire to receive an extensive period of training from your research group on the
latest technological developments in this area, arranging such a large block of time is impossible
given my hectic schedule at work. I would therefore like to arrange a three-day visit to your
laboratory next month.

– Given our interest in your technological developments in this field, we would like to visit your
company to more thoroughly understand the progress that you have made.

* Miêu tả mục đích của chuyến thăm

– We would like observe a clinical demonstration of the latest computer software that can reduce
examination time as much as possible.

– The ability to integrate the advances of your unique research program with the unique aspects of
image fusion would significantly contribute to our ongoing efforts.

* Giới thiệu năng lực của người nào đó hoặc kinh nghiệm của đơn vị

– Our company’s Product Development Division is committed to adhering to the Taiwanese government’s
aggressive policy towards promoting the use of environmentally friendly practices in manufacturing.

– Technological advances in quantitative analysis and computer software have greatly facilitated our
laboratory’s efforts in researching marketing approaches adopted in the global network and their
implications for marketing strategies aimed at the Greater China sector.

Phần thi nghe online

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise468.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise469.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise470.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise471.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise472.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise473.htm

Ví dụ

http://www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/visit.html

http://www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/topic.html

http://www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/confirm.html

http://www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/change.html

http://www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/hotel.html

http://www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/thank.html

http://www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/accept.html

http://www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/decline.html

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Truyền thông trực tuyến hiệu quả

Tìm kiếm đào tạo kỹ thuật

Trao đổi thông tin

Làm cập kỹ thuật ở nước ngoài

Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn

Sắp xếp chương trình tham quan du lịch

Yêu cầu thông tin

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (150) : Journal citation reports: impact factor
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (24) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Industrial Engineering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: The Taguchi method is extensively adopted to enhance manufacturing procedures and product quality. As an efficient robust design approach, the Taguchi method significantly enhances process performance and reduces both process development time and manufacturing costs. Additionally, the Taguchi method uses parameter design to determine a robust factor-level combination that can intervene in noise factors. Noise factors produce product/process variances, making such factors extremely difficult or costly to control. Moreover, experiments allocating Taguchi’s orthogonal array can reduce the quantity of experiments to lower experimental costs. The Taguchi method has subsequently been adopted in numerous industrial-related fields.

Vấn đề nghiên cứu: In most design instances, increasing variation in customer requirements accompanies complex product design. Although adopted in various industries to continuously enhance product design in response to customer requirements, the conventionally adopted Taguchi method only can optimize single quality characteristic design. As product/process design tends to be rather complex to comply with constantly changing customer requirements and production technology, the quality improvement of the conventional Taguchi method gradually declines.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: The Taguchi method applies a signal-to-noise (SN) ratio as a quality performance measure. According to the SN ratio calculated from experimental observations, an optimal factor-level combination can be obtained by selecting the factor-level with a maximum SN ratio. However, utilizing the SN ratio as a quality performance measure in the optimization procedure may yield an erroneous analysis. Furthermore, the elevated degree of SN ratio for the optimal factor-level combination deteriorates when a complex relationship exists between control factors and quality characteristics.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: Manufacturers are especially concerned with optimizing a system’s quality to enhance product competitiveness in the market place. Most recent manufacturing systems have a complex design with multiple quality characteristics based on various customer requirements. Accordingly, multiple quality characteristics must be evaluated simultaneously to determine an optimal factor-level combination for a system. The inability to efficiently optimize a complex system with multiple quality characteristics limits applications of the conventional Taguchi method.

Source:

Thư tín giao lưu tư vấn (phần 2) (Thư viết kỹ thuật bằng tiếng Anh)

Nhà thờ họ đạo Cái Mơn

Thư tín giao lưu tư vấn (phần 2) (Thư viết kỹ thuật bằng tiếng Anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym
* Thư tín giao lưu tư vấn (phần 2) (Thư viết kỹ thuật bằng tiếng Anh)
– Miêu tả chi tiết quan hệ giao lưu tư vấn
– Biểu thị thái độ lạc quan đối với việc giao lưu tư vấn
– Bắt đầu mối quan hệ giao lưu tư vấn
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (149): Introduction to Scholarly Publishing # 2
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (23) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Information Technology)
Thư tín giao lưu tư vấn (phần 2)

* Miêu tả chi tiết quan hệ giao lưu tư vấn

– Through this relationship, we could freely exchange our views and approaches towards achieving the
best available options for our customers.

– As for the intern position offered at your organization on an annual basis, I could offer relevant
data from Taiwan and the Pacific Asian region.

* Biểu thị thái độ lạc quan đối với việc giao lưu tư vấn

– Familiar with the scope of activities in your marketing department, I am confident that our
organization’s similar methodologies and strategies will enable us to easily engage in a
collaborative effort in the near future.

– We believe that such a relation would be a mutually beneficial one.

* Bắt đầu mối quan hệ giao lưu tư vấn

– Would you please send me introductory information as well as other pertinent literature that analyzes
consumer behavior in the above areas?

– Exchanging related information, e.g., methodologies, strategies, corporate missions and objectives,
would appear to be the starting point for such cooperation, followed by visits to each other’s
marketing departments and, eventually, collaboration on a joint venture.

Phần thi nghe online

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise462.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise463.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise464.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise465.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise466.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise467.htm

Ví dụ

http://www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/exchange.html

http://www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/seeking.html

http://www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/paving.html

http://www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/coorp.html

http://www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/proposal.html

http://www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/request.html

http://www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/report.html

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Truyền thông trực tuyến hiệu quả

Tìm kiếm đào tạo kỹ thuật

Trao đổi thông tin

Làm cập kỹ thuật ở nước ngoài

Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn

Sắp xếp chương trình tham quan du lịch

Yêu cầu thông tin

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (149) : Introduction to Scholarly Publishing # 2
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (23) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Information Technology)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a novel security infrastructure for a pervasive computing environment.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, a novel security infrastructure can be proposed. Those available security protocols can then be assumed to be merged into the framework. Next, a pervasive computing environment for dedicated applications can be established to verify the security of the proposed strategy.

Kết quả dự kiến: As anticipated, a vertical application of pervasive computing can be well integrated. Additionally, its security issues can be effectively addressed.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, the proposed security infrastructure can form a security foundation when developing other applications in a pervasive computing environment.

Source:

Thư tín mời diễn giả (Phần 1) (Thư viết kỹ thuật bằng tiếng Anh)

SAIGON (2042419912)

Thư tín mời diễn giả (Phần 1) (Thư viết kỹ thuật bằng tiếng Anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Thư tín mời diễn giả (Phần 1) (Thư viết kỹ thuật bằng tiếng Anh)
– Mời diễn giả
– Miêu tả mục đích của bài diễn văn
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (148): Introduction to Scholarly
Publishing # 1
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (23) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Information Technology)
Thư tín mời diễn giả (Phần 1)

* Mời diễn giả

– Given your renowned research and contributions in the field of strategic
management, we would like to formally invite you to serve as an Invited
Speaker at the upcoming Global Management Symposium.

– Having extensively read upon your published research on supply chain
management, I find these results most helpful to my own research direction.

* Miêu tả mục đích của bài diễn văn

– Hopefully, your lecture will include a summary of recent developmental
trends in medical science, relevant governmental policy and current status
of medical education.

– With more than 200 practitioners and academics anticipated to attend the
symposium, participants hope to learn of the latest medical imagery trends
in this area.

– Explaining details of the lecture Miêu tả chi tiết bài thuyết trình

– Each lecture will last two hours, with the consultant reimbursed with a
speech honorarium.

– Perhaps you could also recommend a speaker who could discuss the features of
Internet-based technology applications.

Phần thi nghe online:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise474.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise475.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise476.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise477.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise478.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise479.htm

Ví dụ

http://www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/invit.html

http://www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/consul.html

http://www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/setting.html

http://www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/letters.html

http://www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/financ.html

http://www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/travel.html

http://www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/date.html

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Truyền thông trực tuyến hiệu quả

Tìm kiếm đào tạo kỹ thuật

Trao đổi thông tin

Làm cập kỹ thuật ở nước ngoài

Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn

Sắp xếp chương trình tham quan du lịch

Yêu cầu thông tin

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (149) : Introduction to Scholarly Publishing # 2
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (23) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Information Technology)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: PDAs, mobile phones, and several consumer devices greatly facilitate a pervasive computing environment.

Vấn đề nghiên cứu: However, pervasive computing does not address security issues adequately. Although protocols have been developed to enhance security, bandwidth limitations largely compromise the security of these protocols.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, given the growing communication bandwidth, only several hours instead of months can breach the system.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu:The inability to establish a secure infrastructure makes users hesitant to adopt a pervasive computing environment owing to privacy and security concerns.

Source: