Tag Archives: writing

Những đối thoại có ích giữa nghiên cứu sinh và giáo viên hướng dẫn

Dinh Cô
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Những đối thoại có ích giữa nghiên cứu sinh và giáo viên hướng dẫn
– Nội hàm kiến thức:Những đối thoại giữa giáo viên hướng dẫn với nghiên cứu sinh giúp nâng cao khả năng phê phán, phán đoán của nghiên cứu sinh, hình thành ý tưởng để đặt câu hỏi và phân biệt vấn đề. Giáo viên hướng dẫn cần sử dụng những thuật ngữ định nghĩa chính xác.
– Đối thoại: Giáo viên hướng dẫn cùng hoạt động và giao lưu với nghiên cứu sinh.
– Sự kết hợp và mở rộng của tính logic: Đối thoại giữa nghiên cứu sinh và giáo viên hướng dẫn thiết lập trên cơ sở sự lý giải đồng nhất đối với bố cục của vấn đề nghiên cứu.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (363): Poster Design with PowerPoint Template
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (34) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Dentistry)
Những đối thoại có ích giữa nghiên cứu sinh và giáo viên hướng dẫn

*Nội hàm kiến thức:Những đối thoại giữa giáo viên hướng dẫn với nghiên cứu sinh giúp nâng cao khả năng phê phán, phán đoán của nghiên cứu sinh, hình thành ý tưởng để đặt câu hỏi và phân biệt vấn đề. Giáo viên hướng dẫn cần sử dụng những thuật ngữ định nghĩa chính xác.

*Đối thoại: Giáo viên hướng dẫn cùng hoạt động và giao lưu với nghiên cứu sinh.

*Sự kết hợp và mở rộng của tính logic: Đối thoại giữa nghiên cứu sinh và giáo viên hướng dẫn thiết lập trên cơ sở sự lý giải đồng nhất đối với bố cục của vấn đề nghiên cứu.

*Duy trì sự giao lưu. Nghiên cứu sinh và giáo viên hướng dẫn cần có một một chuỗi các thảo luận giao lưu chứ không phải là hình thức hỏi và trả lời một cách đơn giản.

*Tác dụng của quyền lực và sự trao quyền. Quan hệ quyền lực là một phần quan trọng giữa nghiên cứu sinh và giáo viên hướng dẫn. Mối quan hệ giữa họ luôn có sự biến đổi. Lúc bắt đầu, nghiên cứu sinh vừa không biết về đề tài nghiên cứu cũng như phải tiến hành nghiên cứu như thế nào. Nhưng lúc tốt nghiệp, họ và giáo viên hướng dẫn có địa vị bằng nhau, do họ đã gia nhập vào được lĩnh vực họ nghiên ngữ, đồng nhận cảm nhận thấy sự bình đẳng với những người khác. Các giáo viên hướng dẫn tốt, thường xuyên kiểm tra mối quan hệ giữa họ và nghiên cứu sinh, tìm kiếm cơ hội và cỗ vũ nghiên cứu sinh tự nghiên cứu.
Source: Considering the researchstudent-supervisor dialogue(supervisorsfriend)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (363) Poster Design with PowerPoint Template
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (34) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Dentistry)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should investigate the prevalence and morphology of a C-shaped canal in the mandibular second molar in the Vietnamese population.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, CBCT images can be obtained from the Faculty of Odonto-Stomatology, Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy. Those images can then be analyzed using {NOTE: WHAT PROCEDURE, INSTRUMENTATION OR SOFTWARE?} Next, based on 3D expression, the root canal system of all mandibular second molars can be examined, as well as along the length of the root.

Kết quả dự kiến: As anticipated, analysis results can demonstrate the prevalence of all C-shaped canal types in mandibular second molars among the Vietnamese population. Those results can further indicate the distribution of C-shaped canal according to gender, location, and age.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Results of this study can provide further insight into a common and complex root canal variation and, in doing so, contribute to efforts to develop CBCT applications in endodontic treatment.

Source:

Advertisements

Làm thế nào bước vào viện nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ thông tin, toán học, công trình, khoa học (phần B)

Hồ Thiền Quang (Hà Nội)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Làm thế nào bước vào viện nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ thông tin, toán học, công trình, khoa học (phần B)
– Để trang mạng cá nhân/trang mạng nghiên cứu trên đường dẫn mạng
– Hiệu chỉnh bài viết của bạn
– Làm cho trình tự đơn của bạn trông rất chuyên nghiệp
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (362): Poster Judging : Cal NERDS’ Faculty Centric Research Poster Judging Method
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (34) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Dentistry)
Làm thế nào bước vào viện nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ thông tin, toán học, công trình, khoa học (phần B)

* Để trang mạng cá nhân/trang mạng nghiên cứu trên đường dẫn mạng

* Hiệu chỉnh bài viết của bạn

* Làm cho trình tự đơn của bạn trông rất chuyên nghiệp

* Lựa chọn kỹ người tiến cử bạn

* Sau khi tốt nghiệp đại học bạn nên theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu sinh thạc sĩ-tiến sĩ, mà không phải đặt vấn đề tìm việc lên hàng đầu.

Source: How to get into grad school for science, engineering, math and computer science (matt.might)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (362) Poster Judging : Cal NERDS’ Faculty Centric Research Poster Judging Method
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (34) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Dentistry)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: In endodontics, the root canal system should be debrided and obturated completely in all directions. A C-shaped canal in the presence of a thin fin connecting root canals is a common variation in the mandibular second molars, especially in Mongoloids. C-shaped canals pose a challenge to ensuring successful endodontic treatment because the connecting root canal is not the same from the orifice to apical foramen. Therefore, in addition to knowledge of this complex variation, dentists must also have an adequate management method.

Vấn đề nghiên cứu: However, in clinical practice, use of the conventional dental radiograph method in endodontic treatment fails to fully explore the C-shaped canal, owing to limitations of 2D expression. Alternatively, as a 3D imaging technique, conebeam CT (CBCT) has allowed clinicians to achieve a thorough understanding of the 3D morphology of a root cacal system yet has, to our knowledge, never been applied to the Vietnamese population in the literature.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu
: For instance, according to previous literature, the prevalence of a C-shaped canal in mandibular second molars ranges from 2.7% to 44.5% depending on the population and ethnic group. In Mongoloid populations, the prevalence is high, around 30-40%.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: However, the scarcity in literature of C-shaped canal in the Vietnamese population makes it impossible to develop an effective imaging technique and a reliable management procedure.

Source:

Làm thế nào bước vào viện nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ thông tin, toán học, công trình, khoa học (phần A)

Hậu điện miếu Nhị Phủ
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Làm thế nào bước vào viện nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ thông tin, toán học, công trình, khoa học (phần A)
– Liên hệ với một giáo viên mà bạn muốn học tập và hợp tác với họ
– Đơn nhập học nghiên cứu sinh của bạn nên ngắn gọn súc tích
– Lựa chọn kỹ lĩnh vực bạn quan tâm/giáo viên trong lĩnh vực bạn chọn
Nhấn mạnh khả năng độc đáo nhất của bạn, mà không phải chỉ giải thích rõ sự khác nhau giữa bản thân và người khác.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (361): What Makes a Good Research Poster
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (33) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Cancer)
Làm thế nào bước vào viện nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ thông tin, toán học, công trình, khoa học (phần A)

* Liên hệ với một giáo viên mà bạn muốn học tập và hợp tác với họ

* Đơn nhập học nghiên cứu sinh của bạn nên ngắn gọn súc tích

* Lựa chọn kỹ lĩnh vực bạn quan tâm/giáo viên trong lĩnh vực bạn chọn
Nhấn mạnh khả năng độc đáo nhất của bạn, mà không phải chỉ giải thích rõ sự khác nhau giữa bản thân và người khác.

* Sử dụng dấu ngoặc kép (“ ”), và đảm bảo rằng không có sự trích dẫn nhầm lẫn

Source: How to get into grad school for science, engineering, math and computer science (matt.might)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (361) What Makes a Good Research Poster
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (33) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Cancer)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, in addition to estimating the incidence of KRAS muatation and incidence of each mutation type, we should analyze the correlation between the KRAS muation and a complex system of clinicopathological features.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, a questionaire can be designed based on interviews with patients and physical examination. Data on the current status of KRAS can be gathered. Next, data can be analyzed using SPSS software.

Kết quả dự kiến: As anticipated, analysis results can indicate that approximately 30% of CRC patients have KRAS mutation. Additionally, mutation in codon 12 is the most common type. Moreover, KRAS muatation correlates with large size and late stage tumors.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, this study can provide further insight into the incidence and KRAS mutation status in CRC patients, subsequently facilitating the efforts of clinicians in accurately predicting the KRAS status by examining the clinicopathological features.

Source:

Làm thế nào làm cộng tác viên cho luận văn nghiên cứu trong giai đoạn sớm? (part B)

Hoa muống biển
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Làm thế nào làm cộng tác viên cho luận văn nghiên cứu trong giai đoạn sớm? (part B)
– Nếu bài viết của bạn không tệ, có thể xuất bản nó như một bài báo mang tính phê bình. Nếu bài báo được chấp nhận và xuất bản, chứng tỏ bạn đã chọn lựa chính xác lĩnh vực nghiên cứu.
– Xuất bản luận văn nghiên cứu của bạn thành một loạt bài báo để làm luận văn thạc sĩ hoặc luận văn tiến sĩ.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (360): Research Poster Design Tutorial / Layout
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (33) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Cancer)
Làm thế nào làm cộng tác viên cho luận văn nghiên cứu trong giai đoạn sớm? (part B)

* Nếu bài viết của bạn không tệ, có thể xuất bản nó như một bài báo mang tính phê bình. Nếu bài báo được chấp nhận và xuất bản, chứng tỏ bạn đã chọn lựa chính xác lĩnh vực nghiên cứu.

* Xuất bản luận văn nghiên cứu của bạn thành một loạt bài báo để làm luận văn thạc sĩ hoặc luận văn tiến sĩ.

* Khi bạn viết luận văn nghiên cứu đầu tiên, hãy đọc “Elements of Style” (tác phẩm của Strunk và White). Sau đó, tối thiểu mỗi ba hoặc bốn năm tiếp theo đọc lại một lần.

* Trước khi trình, mời chuyên gia đến giúp bạn bình phẩm luận văn, ý tưởng và cách tổ chức luận văn.

Source: Writing Advice for Grad Students (insidehighered)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (360) Research Poster Design Tutorial / Layout
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (33) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Cancer)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: As colorectal cancer (CRC) is a leading cause of cancer-related deaths in Vietnam, chemotherapy has been widely administered in recent decades to improve the prognosis of those patients. As a well-established marker, the KRAS mutation in CRC can accurately predict tumor responsiveness, especially involving the use of anti-EGFR antibodies cetuximab and panitumumab.

Vấn đề nghiên cứu: However, previous studies have seldom elucidated the mechanism of KRAS mutation in anti-EGFR poor response CRC, especially the incidence of this mutation among Vietnamese.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu
: For instance, according to recent studies, not all KRAS mutation types respond to anti-EGFR therapy at the same level; mutation in codon 13 has a better prognosis than that in other sites. Additionally, previous studies from 2011 on a Vietnamese population indicated that 30-40% of CRC patients have KRAS mutations, while only one study investigated the correlation between KRAS mutations and their clinicopathological features.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to thoroughly elucidate the KRAS mutation makes it extremely difficult for physicians to determine the most effective target therapy for CRC patients, ultimately leading to a poor disease prognosis.

Source:

Làm thế nào làm cộng tác viên cho luận văn nghiên cứu trong giai đoạn sớm? (part A)

Gốm cổ ở Sài Gòn
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Làm thế nào làm cộng tác viên cho luận văn nghiên cứu trong giai đoạn sớm? (part A)
– Cùng đồng tác giả với những người có nhiều kinh nghiệm viết luận văn nghiên cứu.
– Hợp tác với các giáo sư, bạn sẽ được đáp lại bằng quyền đồng tác giả dựa trên những đóng góp công sức của bạn cho luận văn.
– Đừng kỳ vọng rằng luận văn đầu tiên của bạn sẽ là một nghiên cứu mang tính khai sáng.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (359): How do readers find you now? (part two)
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (32) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Traditional Chinese medicine)
Làm thế nào làm cộng tác viên cho luận văn nghiên cứu trong giai đoạn sớm? (part A)

* Cùng đồng tác giả với những người có nhiều kinh nghiệm viết luận văn nghiên cứu.

* Hợp tác với các giáo sư, bạn sẽ được đáp lại bằng quyền đồng tác giả dựa trên những đóng góp công sức của bạn cho luận văn.

* Đừng kỳ vọng rằng luận văn đầu tiên của bạn sẽ là một nghiên cứu mang tính khai sáng.

* Bạn cần chấp nhận đăng một hoặc hai bài luận văn ngắn cho một tạp chí định kỳ ít danh tiếng hơn.

Source: Writing Advice for Grad Students (insidehighered)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (359) (b) How do readers find you now? (part two)
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (32) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Traditional Chinese medicine)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should investigate the feasibility of combining Folium Nelumbinis and Radix Polygonum multiflorum in vitro to treat hyperlipidemia, in which such a combination can also be studied in vivo for the first time in the literature.
Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, the quality of Folium Nelumbinis and Radix Polygonum multiflorum can be examined using {WHAT PROCEDURE?}. LD50 can then be determined based on an acute toxicity trial of mixing these two herbs. Next, total cholesterol, triglyceride, LDL-C and HDL-C can be evaluated after treating the hyperlipidemic-induced mice on a cholesterol diet.

Kết quả dự kiến: As anticipated, analysis results can indicate that the mixture of Folium Nelumbinis and Radix Polygonum multiflorum can reduce total cholesterol, triglyceride, LDL-C level by approximately 30-35% and increasing the HDL-C level by {HOW MUCH?}.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Results of this study can demonstrate the feasibility of combining not only Folium Nelumbinis and Radix Polygonum multiflorum to treat hyperlipidemia but also many herbs as well, paving the way for clinical trials of a new pharmaceutical drug for commercialization.

Source:

Nghiên cứu sinh làm thế nào thực hiện nghiên cứu độc lập (part B)

Hướng dương
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Nghiên cứu sinh làm thế nào thực hiện nghiên cứu độc lập (part B)
– Nhận thức được hạn chế trong năng lực của bản thân, tự bản thân bạn không cách nào viết được một luận văn “hoàn mỹ”. Chỉ cần viết ra một tác phẩm tốt nhất có thể trong khả năng thời gian, tiền bạc, năng lực của bạn.
– Kì vọng bản thân được đối đãi như một đồng nghiệp, chứ không phải là cấp dưới. Nếu biểu hiện của bạn như một đồng nghiệp, bạn sẽ được đối đãi như một đồng nghiệp.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (359): How do readers find you now? (part one)
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (32) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Traditional Chinese medicine)
Nghiên cứu sinh làm thế nào thực hiện nghiên cứu độc lập (part B)

* Nhận thức được hạn chế trong năng lực của bản thân, tự bản thân bạn không cách nào viết được một luận văn “hoàn mỹ”. Chỉ cần viết ra một tác phẩm tốt nhất có thể trong khả năng thời gian, tiền bạc, năng lực của bạn.

* Kì vọng bản thân được đối đãi như một đồng nghiệp, chứ không phải là cấp dưới. Nếu biểu hiện của bạn như một đồng nghiệp, bạn sẽ được đối đãi như một đồng nghiệp.

* Nếu trong lĩnh vực của mình, bạn đã có một nền tảng tốt, có thể giảm thiểu số bài giảng cần phải nghe một cách chọn lọc. Học hỏi làm thế nào để chủ động tư duy tích cực, chứ không phải nghe giảng một cách bị động.

* Khiến cho cố vấn nghiên cứu của bạn biết được bạn tiến hành những gì, chứ không cần thiết làm phiền họ quá mức.

* Ít nhất mỗi năm một lần, tự mình chủ động đệ trình từ 1 đến 2 trang báo cáo tiến độ nghiên cứu.

Source: Advice for Graduate Students (insidehighered)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (359) How do readers find you now? (part one)
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (32) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Traditional Chinese medicine)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Of the various approaches to treat hyperlipidemia, a variety of herbs have received considerable attention in traditional Chinese medicine, including Folium Nelumbinis and Radix Polygonum multiflorum.

Vấn đề nghiên cứu: However, previous research has seldom examined the feasibility of combining these two herbs to treat hyperlipidemia.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, Wu et al. (2010) investigated how to treat obesity and hyperlipidemia by administering a Folium Nelumbinis extract rich flavonoid in mice with 20% oil and 0.5% cholesterol diet. After six weeks, total cholesterol and triglyceride decreased 23.99% and 14.74%, respectively.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu
: The inability to more thoroughly elucidate the effects of combining Folium Nelumbinis and Radix Polygonum multiflorum to treat hyperlipidemia makes it impossible to fully understand the merits and limitations of mixing these herbs.

Source:

Nghiên cứu sinh làm thế nào thực hiện nghiên cứu độc lập (part A)

Hoa ở Tân Quy Đông
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Nghiên cứu sinh làm thế nào thực hiện nghiên cứu độc lập (part A)
– Chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất xảy ra: nghiên cứu bạn đưa ra có thể đến cuối cùng không có cách nào hoàn thành được, bạn nên chuẩn bị trước một kế hoạch dự phòng.
– Người thực hiện quá trình nghiên cứu một cách độc lập chính là bản thân bạn, cho dù bạn có cố vấn nghiên cứu hướng dẫn đi nữa.
– Nếu bạn muốn nghe ý kiến của người khác, bạn nên chủ động tìm người đó, bởi vị họ sẽ không chủ động đến tìm bạn.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (358): Microsoft Publisher: Conference Poster Sessions
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (31) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Public Health)
Nghiên cứu sinh làm thế nào thực hiện nghiên cứu độc lập (part A)

* Chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất xảy ra: nghiên cứu bạn đưa ra có thể đến cuối cùng không có cách nào hoàn thành được, bạn nên chuẩn bị trước một kế hoạch dự phòng.

* Người thực hiện quá trình nghiên cứu một cách độc lập chính là bản thân bạn, cho dù bạn có cố vấn nghiên cứu hướng dẫn đi nữa.

* Nếu bạn muốn nghe ý kiến của người khác, bạn nên chủ động tìm người đó, bởi vị họ sẽ không chủ động đến tìm bạn.

* Năm thứ nhất nghiên cứu sinh, bạn nên tận lực mở rộng việc đọc sách.

* Đọc có sự phê bình, trước tiên giả sử tác giả nói sai, cho đến khi dữ liệu hoặc kết quả nghiên cứu của họ khiến bạn tin phục.

* Tự mình quyết định vấn đề chủ yếu của nghiên cứu, vì bạn đang thử cố gắng quyết định vấn đề nghiên cứu của chính bạn. Nếu bạn để người khác quyết định vấn đề nghiên cứu của mình, bạn sẽ không thể cảm nhận rằng đây chính là luận văn của bạn, không thể biện luận nó một cách tích cực.

Source: Advice for Graduate Students (insidehighered)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (358) Microsoft Publisher: Conference Poster Sessions
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (31) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Public Health)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should determine the correlation of infant mortality with the number of vaccinations in which associated or confounding factors of infant mortality are evaluated.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, data can be gathered from industrialized countries on IMR, number of vaccinations and confounder or associated factors. Those data can then be analyzed using descriptive, correlation and multivariate analyses. (NOTE: You need 1-2 more sentences for methodology)

Kết quả dự kiến: As anticipated, analysis results can indicate a positive correlation of infant mortality with the number of vaccinations. (NOTE: Add any secondary anticipated results)

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Results of this study can provide a valuable reference for vaccination literature and research in abating infant mortality, subsequently facilitating efforts to commercialize a combined vaccine to replace the single one.

Source: