Làm thế nào bước vào viện nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ thông tin, toán học, công trình, khoa học (phần B)

Hồ Thiền Quang (Hà Nội)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Làm thế nào bước vào viện nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ thông tin, toán học, công trình, khoa học (phần B)
– Để trang mạng cá nhân/trang mạng nghiên cứu trên đường dẫn mạng
– Hiệu chỉnh bài viết của bạn
– Làm cho trình tự đơn của bạn trông rất chuyên nghiệp
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (362): Poster Judging : Cal NERDS’ Faculty Centric Research Poster Judging Method
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (34) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Dentistry)
Làm thế nào bước vào viện nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ thông tin, toán học, công trình, khoa học (phần B)

* Để trang mạng cá nhân/trang mạng nghiên cứu trên đường dẫn mạng

* Hiệu chỉnh bài viết của bạn

* Làm cho trình tự đơn của bạn trông rất chuyên nghiệp

* Lựa chọn kỹ người tiến cử bạn

* Sau khi tốt nghiệp đại học bạn nên theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu sinh thạc sĩ-tiến sĩ, mà không phải đặt vấn đề tìm việc lên hàng đầu.

Source: How to get into grad school for science, engineering, math and computer science (matt.might)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (362) Poster Judging : Cal NERDS’ Faculty Centric Research Poster Judging Method
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (34) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Dentistry)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: In endodontics, the root canal system should be debrided and obturated completely in all directions. A C-shaped canal in the presence of a thin fin connecting root canals is a common variation in the mandibular second molars, especially in Mongoloids. C-shaped canals pose a challenge to ensuring successful endodontic treatment because the connecting root canal is not the same from the orifice to apical foramen. Therefore, in addition to knowledge of this complex variation, dentists must also have an adequate management method.

Vấn đề nghiên cứu: However, in clinical practice, use of the conventional dental radiograph method in endodontic treatment fails to fully explore the C-shaped canal, owing to limitations of 2D expression. Alternatively, as a 3D imaging technique, conebeam CT (CBCT) has allowed clinicians to achieve a thorough understanding of the 3D morphology of a root cacal system yet has, to our knowledge, never been applied to the Vietnamese population in the literature.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu
: For instance, according to previous literature, the prevalence of a C-shaped canal in mandibular second molars ranges from 2.7% to 44.5% depending on the population and ethnic group. In Mongoloid populations, the prevalence is high, around 30-40%.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: However, the scarcity in literature of C-shaped canal in the Vietnamese population makes it impossible to develop an effective imaging technique and a reliable management procedure.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s